Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

C.C.2.3.1.1 Varelagerets indvirkning på indkomstopgørelsen

Indhold

Dette afsnit beskriver varelagerreglen og den skatteretlige begrundelse for den. Afsnittet beskriver også, hvordan man opgør vareforbruget efter varelagerloven, og hvordan varelagerposten virker.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Begrundelse for reglen i varelagerloven
  • Opgørelse af vareforbruget
  • Aktivering af varelageret
  • Værdiansættelsen
  • Periodiseringspost.

Regel

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal medregne værdien af sit varelager til sin skattepligtige indkomst. Se VLL § 1.

Der gælder særlige regler for kunstmalere og billedhuggere. Se afsnit C.C.2.3.1.7 Særlige regler for kunstmalere og billedhuggere.

Begrundelse for reglen i varelagerloven

Reglen sikrer, at kun de udgifter, som modsvares af en tilsvarende indtægt i indkomståret, trækkes fra; for efter SL § 6, stk. 1, litra a, er det kun de udgifter, der er brugt til indkomstårets indtjening (omsætningen), dvs. årets vareforbrug, der er fradragsberettigede som driftsomkostning i det aktuelle indkomstår.

Opgørelse af vareforbruget

Vareforbruget beregnes ved at lægge årets varekøb til det varelager, der eksisterede ved årets begyndelse, og fratrække summen af det varelager, der er i behold ved udgangen af indkomståret.

Aktivering af varelageret

Det varelager, der er i behold, når regnskabsåret slutter, skal optages som en balancepost i årsregnskabet (aktiveres), hvorved det samtidig tillægges periodens skattepligtige indkomst.

Værdiansættelsen

Værdien af lageret har afgørende betydning for indkomstopgørelsen, fordi et højt vurderet lager betyder en høj indkomst, mens et forsigtigt ansat lager har den modsatte virkning. Der er dog ikke tale om en definitiv nedsættelse af den skattepligtige indkomst, men kun om en mulighed for at skubbe en lagerreserve foran sig til senere beskatning. Der er dog grænser for, hvor lavt lageret kan værdiansættes.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.1.6.1 Principper i varelagerloven for værdiansættelse af varelageret om principper i varelagerloven for værdiansættelse af varelageret.

Periodiseringspost

Som et aktiv i årsregnskabet udgør varelageret en forudbetalingspost for de driftsudgifter, som endnu ikke har genereret nogen indtægt i det aktuelle indkomstår, fordi varerne ikke er solgt endnu. Posten fungerer på den måde som et periodiseringsinstrument.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.