Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.2 Fradrag i bruttoindkomsten

Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for erhvervsdrivendes opgørelse af den skattemæssige nettoindkomst, dvs. indtægter efter fradrag af udgifter.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Afsnittet er særligt rettet mod selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Reglerne i SL (statsskatteloven) § 6 gælder dog som udgangspunkt både for selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber og lignende samt dødsboer og konkursboer. Hvis regler i fx ligningsloven kun gælder for visse skattesubjekter, fx fysiske personer, vil det blive nævnt i forbindelse med omtalen af reglen. Se også henvisninger nedenfor til afsnit om særregler for selskaber mv. og for ikke erhvervsmæssig virksomhed.

Reglerne i statsskatteloven suppleres og begrænses af en række love, fx ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, afskrivningsloven og ligningsloven.

Disse regelsæt, som ofte er den praktiske hjemmel for beskatning eller fradrag for tab mv. ved fx afståelse af aktiver, er beskrevet i særlige afsnit. Se indholdsfortegnelsen til C.C.

Se også

  • C.C.1.1.1 om begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed
  • C.C.1.1.2 om beskatningen af ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed) efter nettoindkomstprincippet i SL (statsskatteloven) § 4
  • C.C.1.2.3 om beskatningen af honorarmodtagere efter nettoindkomstprincippet i SL (statsskatteloven) § 4
  • C.C.2.1 om opgørelsen af bruttoindkomsten, herunder regler om skattefritagelse og afkald på indtægt
  • C.D om beskatning af selskaber
  • C.E om dødsbobeskatning
  • C.A.11.2 om fradrag for renteudgifter.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.