Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Bliver man som selvstændig beskattet af privat brug af en computer? Kan en selvstændig skattefrit bruge virksomhedens computere? Hvornår beskattes privat brug af en arbejdscomputer ikke? Hvordan beskattes man, hvis man har flere computere i hjemmet?

C.C.2.1.4.4.3.2 Regel for beskatning af fri computer med tilbehør

Indhold

Afsnittet beskriver, hvad reglen går ud på, samt hvilke forudsætninger den bygger på, herunder den erhvervsmæssige begrundelse for rådigheden over flere goder.

Afsnittet indeholder:

  • Skattefrihed for en computer med tilbehør.
  • Betingelse om arbejdsmæssig brug.
  • Flere af hvert gode.

Skattefrihed for en computer med tilbehør

Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende har en arbejdscomputer med tilbehør for at kunne arbejde hjemmefra og samtidig også har mulighed for at bruge den privat, skal den private benyttelse ikke beskattes. Denne regel gælder fra og med den 1. januar 2012. Se LL § 16, stk. 14, 3. pkt.

Reglen gælder, hvad enten virksomheden drives uden for hjemmet eller fra hjemmet.

Betingelse om erhvervsmæssig brug

Det er en betingelse, at den selvstændigt erhvervsdrivende har en computer med tilbehør til rådighed for at arbejde hjemmefra på den. En selvstændigt erhvervsdrivende kan på den måde etablere en hjemmearbejdsplads.

Hvis den selvstændige udelukkende har computeren med tilbehør til rådighed for at bruge den privat, eller hvis den ikke opfylder noget erhvervsmæssigt behov, er udgifterne til selve computeren og tilbehøret, herunder software og løbende udgifter i øvrigt, private, ikke fradragsberettigede udgifter. Se SL (statsskatteloven) § 6 in fine.

Flere af hvert gode

Lovens formulering forudsætter, at computer med tilbehør må bruges privat af den selvstændige, jf. LL (ligningsloven) § 16, stk. 14, 3. pkt.

Den selvstændiges private rådighed over computer med tilbehør omfatter, at personer i den selvstændiges husstand også har mulighed for at bruge computeren mv.

Derimod må computere med tilbehør ikke være stillet direkte til privat rådighed for den selvstændiges ægtefælle, børn og måske børnenes venner mv.

Herudover er der grænser for, hvor mange arbejdscomputere der kan være til rådighed for den selvstændiges private brug, uden at det får yderligere skattemæssige konsekvenser. Det beror på en konkret vurdering, om driften af virksomheden begrunder, at den selvstændige har fx to arbejdscomputere, som han eller hun også kan bruge privat. Måske har virksomhedsejeren to boliger, eller måske understøtter den ene computer kun delvist virksomhedens driftsmæssige behov, så også den anden er nødvendig.

Hvis der savnes en reel driftsmæssig begrundelse for ekstra computere mv., eller de rent faktisk synes at være stillet til rådighed for øvrige personer i husstanden, betragtes udgifterne til de "overflødige" computere som private, ikke fradragsberettigede udgifter. Se SL (statsskatteloven) § 6 in fine.

Se også

Se også afsnit C.C.2.1.4.4.5.1 Flere af hvert gode om fælles regler, herunder flere af hvert gode.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.