Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.2.1.4.4.2.3 Rådighedsbeskatning

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår den selvstændige kan anses for at råde privat over en virksomhedstelefon, og derved blive skattepligtig af fri telefon.

Afsnittet indeholder:

  • Privat rådighed
  • Eksempler.

Privat rådighed

Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende skal beskattes af fri telefon, forudsætter det, at han eller hun kan råde privat over en arbejdstelefon.

Med "privat rådighed" forstås muligheden for at bruge et gode, aktuelt en telefon, til private formål. Det er derfor ikke afgørende, om den selvstændige rent faktisk bruger telefonen privat, men at han eller hun blot har muligheden for at gøre det.

Det betyder konkret, at det er denne mulighed, som udløser beskatningen under visse omstændigheder, og at det ikke er afgørende, om muligheden er udnyttet.

Eksempler

Virksomheden drives uden for hjemmet

Hvis den selvstændige har fastnet og/eller mobiltelefon i virksomheden, udløser almindelig privat brug ikke beskatning af fri telefon. Virksomhedsejeren kan derfor skattefrit ringe fra arbejdstelefonen på arbejdet og ordne private ærinder, såsom at bestille tid hos lægen, tandlægen, tale med børneinstitutionen eller give kortere beskeder til børn og/eller ægtefælle eller lignende.

Derimod medfører rådighedsbegrebet i praksis, at arbejdsmobiltelefonen allerede første gang, den selvstændige tager den med sig hjem på bopælen eller med i sommerhuset, anses for at være til rådighed for privat brug på bopælen mv. og dermed skattepligtig.

I modsætning til, hvad der gælder for lønmodtagere, er det på grund af personsammenfaldet ikke muligt for den erhvervsdrivende at afkræfte formodningen om, at en telefon, der tages med hjem på bopælen eller med i sommerhuset eller lignende, bruges privat.

Virksomheden drives fra hjemmet

En telefon, som befinder sig i en virksomhed, der drives fra hjemmet (blandet bolig/erhverv), udløser altid beskatning, fordi der er formodning for, at den kan bruges privat. Derfor er det umuligt for den selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed fra bopælen - også selv om det sker fra separate lokaler - at afkræfte formodningen om, at telefonen er til rådighed for privat brug.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.