Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvilke telefoner beskattes?

C.C.2.1.4.4.2.1 Definition af telefon

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved en telefon, som er omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon.

Afsnittet indeholder:

  • Definition af telefon.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition af telefon

Ved telefon forstås:

  • Almindelig fastnettelefon.
  • Mobiltelefon.
  • Lille håndholdt computer, hvis hovedfunktion er telefoni og eventuelt kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom en PDA, en smartphone og lignende.
  • Selve telefonapparatet samt oprettelses- abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen.
  • Sædvanlige telefonserviceydelser, såsom telefonvækning, telefonsvarerfunktion, "vis-nummer-funktion" og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet.
  • Sædvanlige telefonserviceydelser er et fleksibelt begreb, der ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

Bemærk

Aktivets hovedfunktion er afgørende, når det skal vurderes, om det omstridte aktiv skal anses for fx en telefon eller en datakommunikationsforbindelse.

Eksempel

En mobiltelefon, som også kan bruges til at gå på internettet, følger reglerne for en telefon, fordi en mobiltelefons hovedfunktion er telefoni, mens adgangen til internettet anses for at være en bifunktion. Se SKM2010.424.SR.

Se også

Se også afsnit C.A.5.2.3.2 Hvad er en telefon?, som beskriver, hvilke apparater, der er anset for at være telefoner, hvor spørgsmålet har drejet sig om beskatning af lønmodtageres frie telefoner. Disse regler og den praksis, der er refereret, gælder analogt for reglerne om den selvstændiges frie telefon.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2010.424.SR

Skatterådet bekræftede, at en mobiltelefon, som også kan bruges til at gå på internettet, følger reglerne for en telefon, fordi en mobiltelefons hovedfunktion uden tvivl er telefoni, og adgangen til internettet anses for at være af mindre betydning, samtidig med at den har en begrænset opløsning - alt sammen tegn på, at der er tale om en bifunktion.

Sagen vedrørte de tidligere regler om multimediebeskatning. Dog kan den danne præjudikat for fremtidige sager om afgrænsning mellem telefon over for internetforbindelse, eventuelt computer. Denne afgrænsning er den samme for lønmodtageres personalegoder og for goder, som en selvstændigt erhvervsdrivende har til rådighed for privat brug.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.