Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.4.5.4 Hvad gælder, hvis minimumsindkomsten ikke udbetales?

Hvis den opgjorte minimumsindkomst ikke udbetales, anses den manglende udbetaling for en forhøjelse af anskaffelsessummen for den oprindelige andel, anskaffet på samme tidspunkt som den oprindelige andel og med en anskaffelsessum, der svarer til den manglende betaling. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 27, stk. 1, og LL (ligningsloven) § 16 C. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at ejeren af andelen beskattes af minimumsindkomsten som udbytte, selv om minimumsindkomsten ikke udbetales. Se LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 2, nr. 3.

Den manglende effektive udbetaling anses for tillagt den oprindelige andel på tidspunktet for investeringsinstituttets årlige godkendelse af regnskabet, dog senest 6 måneder efter udløbet af investeringsinstituttets indkomstår. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 27, stk. 1, 2. pkt. Ved lov nr. 1179 af 8. juni 2021 er ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 27, stk. 1, 2. pkt. ændret med virkning fra den 1. januar 2022. Herefter er det dog senest den 30. juni i året efter det kalenderår, som minimumsindkomsten hidrører fra.

Reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 27, stk. 1, gælder dog kun, hvis den manglende udbetaling ikke af instituttet behandles som et nyt indskud, der forøger ejerens nominelle andel i foreningen. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 27, stk. 2, nr. 1. Reglen gælder heller ikke, hvor der er tale om en likvidationsudlodning, der kun medtages med det udloddede beløb. Se LL (ligningsloven) § 16 A, stk. 3, nr. 1, og ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 27, stk. 2, nr. 2.  

Hvis anskaffelsessummen ikke kan fastslås, ansættes den til kr. 0. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 27, stk. 3.

Reglen om forhøjelse af anskaffelsessummen gælder også for investeringsbeviser, der beskattes efter lagerprincippet, selv om investeringsinstituttet ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (før 1. januar 2013 Rådets direktiv nr. 85/611/EØF). Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 27, stk. 4. Hvis andelen er anskaffet før indkomstårets begyndelse, forhøjes primoværdien med den manglende effektive betaling. Hvis andelen er anskaffet efter indkomstårets begyndelse, forhøjes anskaffelsessummen med den manglende effektive betaling.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.