Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.B.4.3.3 Personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsselskaber

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser m.v. i obligationsbaserede investeringsselskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvornår er der tale om et obligationsbaseret investeringsselskab?
  • Hvilke regler gælder ikke for aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab?
  • Hvornår anvendes reglerne om aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab, ikke?

Regel

Personer skal medregne gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19, der er obligationsbaseret, jf. ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 C, stk. 2, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Gevinst og tab skal medregnes til kapitalindkomsten.

Se også

Se også afsnit C.D.1.1.10.2 Investeringsselskaber - ABL § 19 om investeringsselskaber.

Hvornår er der tale om et obligationsbaseret investeringsselskab?

ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 C, stk. 2, indeholder en definition af, hvornår et investeringsselskab er obligationsbaseret. Et investeringsselskab er obligationsbaseret, medmindre det udtrykkeligt opfylder betingelserne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 B, stk. 2. Det vil sige, medmindre investeringsselskabet opfylder betingelserne for at være aktiebaseret.

Hvilke regler gælder ikke for aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab? 

Når aktier og investeringsbeviser mv. er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 C, omfattes de ikke samtidig af følgende regler:

  • Aktieavancebeskatningslovens hovedregler om gevinst og tab for selskaber. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 8 og 9
  • Aktieavancebeskatningslovens hovedregler om gevinst og tab for personer. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 12-14
  • Reglerne om næringsaktier. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 17. 

Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 C, stk. 3.

Hvornår anvendes reglerne om aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab, ikke?

Reglerne i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 C anvendes ikke i følgende tilfælde:

Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19 C, stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.