Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.9.1 Definition af børn

I Danmark og ifølge internationale love er man juridisk barn, indtil man fylder 18 år og bliver myndig.

I relation til den skattemæssige behandling af en given indtægt hos et barn, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt at se på barnets alder, ligesom der gælder forskellige aldersgrænser.  Det vil også have betydning, hvilken indtægt der er tale om, og hvem den kommer fra.

I det følgende forstås ved et barn en persons biologiske eller adopterede afkom, medmindre andet er angivet. Desuden forstås som udgangspunkt ved et barn, at personen er under 18 år, medmindre andet følger af beskatningsreglerne om den enkelte indtægt, eller det følger af indtægtens karakter.

For personer, som ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år og ikke har indgået ægteskab, er personfradraget 38.400 kr. i 2023 (2022: 37.300 kr.). Se PSL (personskatteloven) § 10, stk. 2. For andre er personfradraget 48.000 kr. i 2023 (2022: 46.600 kr.). Se PSL (personskatteloven) § 10, stk. 1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.