Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.7.2.3 Personer, som ikke kan få skattefri rejsegodtgørelse

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke personer der helt er afskåret fra at få skattefri rejsegodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Lønmodtagere
  • Honorarmodtagere mv.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lønmodtagere

Disse personer, som er omfattet af eller anvender særlige skatteordninger, kan ikke anvende rejsereglerne i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 1 - 9:

  • lønmodtagere, som kan tage fradrag efter SØBL § 3, jf. § 4, stk. 2
  • lønmodtagere, som kan anvende reglerne i SØBL §§ 5-8, jf. SØBL § 5, stk. 5
  • lønmodtagere, som får diverse tillæg og lignende ydelser, fordi de er udsendt af den danske stat. Se LL (ligningsloven) § 7, nr. 15
  • lønmodtagere, som får skattefri godtgørelser under deres uddannelse mv. efter reglerne i LL (ligningsloven) § 31, stk. 4, mens
  • lønmodtagere, som er registrerede som erhvervsfiskere, og som har valgt at tage fradrag efter reglerne i LL (ligningsloven) § 9 G ved fangstture i det pågældende indkomstår, ikke kan anvende rejsereglerne i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 1-8.

De nævnte lønmodtagere kan ikke få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse efter LL (ligningsloven) § 9 A. De kan heller ikke få fradrag efter reglerne i LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 7. Se afsnit C.A.7.3.3 Personer, som ikke (helt eller delvist) kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A om personer, som helt eller delvist er afskåret fra at fratrække rejseudgifter.

Herudover er en række lønmodtagere, fx langturschauffører og turistfører, der ikke kan få skattefri logigodtgørelse med standardsats. Men de kan godt få skattefri godtgørelse for kost og småfornødenheder med standardsats. Se afsnit C.A.7.2.5.2 Rejsegodtgørelse med standardsats for logi om rejsegodtgørelse med standardsats for logi.

Endelig bemærkes, at der for lønmodtagere, der beskattes efter KSL (kildeskatteloven) § 48 B (arbejdsudlejede) beregnes 30 pct. skat af godtgørelse til dækning af udgifter til rejse og ophold mv. jf. KSL (kildeskatteloven) § 48 B, sidste led, uanset betingelserne for at være på rejse i LL (ligningsloven) § 9 A er opfyldt. Derimod kan de pågældende modtage fri kost og logi, uden at der skal indeholdes 30 pct. skat heraf, forudsat betingelserne for at være på rejse i LL (ligningsloven) § 9 A er opfyldt. Se SKM2013.182.LSR og afsnit C.F.3.1.4 Udlejning af arbejdskraft (arbejdsudleje).

Honorarmodtagere mv.

Personer, som får honorarer, der er B-indkomst, samt personer, der har indtægt fra hobbyvirksomhed, kan ikke få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse eller foretage fradrag efter LL (ligningsloven) § 9 A. Disse personer kan i stedet trække deres dokumenterede, faktiske udgifter på erhvervsmæssige rejser fra i den personlige indkomst efter SL (statsskatteloven) § 6.

De kan dog få dækket de faktiske omkostninger til overnatning mv. af hvervgiveren som udlæg efter regning. Se SKM2011.112.SR og afsnit C.A.7.2.6 Godtgørelse af den dokumenterede faktiske udgift (udlæg efter regning) om godtgørelse af den dokumenterede faktiske udgift (udlæg efter regning). Hvis honorarmodtageren mv. får dækket rejseudgiften som udlæg efter regning, kan han eller hun ikke trække udgiften fra.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse.

I stedet kan de fratrække deres rejseudgifter i det omfang, de har været på en erhvervsmæssig rejse. Se afsnit C.A.7.3.2 Personer, som kan fratrække rejseudgifter efter LL § 9 A om personer, som kan fratrække rejseudgifter efter LL (ligningsloven) § 9 A samt afsnit C.C.2.2.2.5.2 Fradrag for udgifter til rejser om selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag efter SL (statsskatteloven) § 6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2013.182.LSR

En arbejdsudlejet person skulle ikke beskattes af fri kost og logi, hvis rejsereglerne var opfyldt, jf. LL (ligningsloven) § 9 A, da han i så fald ikke kunne anses at have modtaget et skattepligtigt gode. Udgiften ansås for arbejdsgiverens og ikke arbejdstagerens i denne situation.

SKM2013.276.SKAT

Skatterådet

SKM2011.112.SR

En honorarmodtager kan skattefrit få dækket de faktiske omkostninger til overnatning mv. som udlæg efter regning af hvervgiveren. I så fald er der ikke fradrag for udgiften.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.