Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.5.2.1 Baggrund for reglerne mv.

Reglerne for beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse blev ændret fra 1. januar 2012 (indkomståret 2012). Reglerne kan i hovedtræk beskrives således:

  • medarbejdere beskattes af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat brug. Det skattepligtige beløb udgør et grundbeløb på 2.500 kr. (2010-niveau), svarende til 3.100 kr. om året i 2023 (3.000 kr. i 2022). Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 12, 1. pkt. Hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf ikke beskattes. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 13.
  • En arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse beskattes ikke, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Se LL (ligningsloven) § 16, stk. 12, 3. pkt.

Lovændringen ophævede multimediebeskatningen og genindførte beskatningen af fri telefon, computer og internetadgang med udgangspunkt i de regler, som gjaldt før Forårspakke 2.0 med de tilpasninger, der var nødvendige for at sikre en rimelig beskatning af multimedierne. Lovændringen skabte mulighed for, at der igen kunne etableres hjemmearbejdspladser, og at en arbejdstager fremover kunne tage en bærbar computer med hjem for at arbejde, uden at dette udløste beskatning. Internetforbindelser, der gav adgang til arbejdsgiverens netværk, skulle heller ikke udløse beskatning, ligesom arbejdsmobiltelefoner, der var nødvendige for udførelsen af arbejdet, ikke skulle beskattes i samme omfang som hidtil. Beskatningen af de omfattede goder blev således ændret med henblik på at fremme en fleksibel arbejdstilrettelæggelse og sikre en mere rimelig beskatning.

Afgørelser truffet efter de tidligere gældende regler om multimediebeskatning har dog i et vist omfang stadig betydning. De omfattede goder svarer eksempelvis således fortsat til de goder, som var omfattet af multimediebeskatningen - det vil sige telefon, computer eller datakommunikationsforbindelse. Afsnittene med tilhørende afgørelsesskemaer indeholder derfor stadig en række afgørelser, der vedrører de tidligere gældende regler om multimediebeskatning.

Selvstændigt erhvervsdrivende beskattes i videst muligt omfang af fri telefon, computer og internetforbindelse på samme måde som lønmodtagere. Se afsnit C.C.2.1.4.4 Fri telefon, computer med tilbehør samt datakommunikationsforbindelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.