Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.3.4.10 Folketingsmedlemmer

Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, der gælder for beskatningen af medlemmer af Folketinget.

Afsnittet indeholder:

  • Grundvederlag
  • Bolig
  • Kørsel i egen bil
  • Fradrag
  • Eftervederlag
  • Privat bidrag til en politiker.

Se også

Se også afsnit C.A.3.4.9 Medlemmer af Europa-Parlamentet om medlemmer af Europa-Parlamentet.

Grundvederlag

Folketingsmedlemmer får et grundvederlag og et omkostningstillæg. Se § 108 i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget.

Grundvederlaget skal regnes med til den personlige indkomst, hvorimod omkostningstillægget mv. er skattefrit. Se § 108 i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget.

Bolig

Folketinget kan vederlagsfrit stille en bolig til rådighed for et folketingsmedlem. Se § 109 a, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget. Værdien af en bolig, der stilles til rådighed for et medlem af Folketinget, er skattefri. Se § 109 a, stk. 11, i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget.

Har Folketinget ikke mulighed for at stille en bolig til rådighed, kan medlemmet i stedet få dækket udgifter til hotel-overnatning. Se § 109 a, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget.

I særlige tilfælde kan Folketinget i stedet for at stille en bolig til rådighed eller dække udgifter til hotelovernatninger udbetale en godtgørelse for egentlige boligudgifter til fast supplerende bolig mod dokumentation. Se § 109 a, stk. 3 og 4, i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget. Godtgørelsen er skattefri. Se § 109 a, stk. 11, i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget.

Uden dokumentation kan der derudover udbetales 30.280 kr. pr. år til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse. Se § 109 a, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget. Godtgørelsen er skattefri. Se § 109 a, stk. 11, i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget.

Kørsel i egen bil

Folketinget kan yde godtgørelse for udgifter til kørsel i egen bil efter Skatterådets satser. Se § 109 b i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget. Godtgørelsen er skattefri. Se § 109 b, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget.

Fradrag

Der er ikke fradrag for de udgifter, der er forbundet med folketingsarbejdet, herunder boligudgifter, indenlandsk befordring mv. Se § 108, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget.

Eftervederlag

Et eftervederlag til et udtrådt medlem af Folketinget beskattes som almindelig indkomst, fordi et folketingsmedlem ikke er ansat. Se LL (ligningsloven) § 7 U.

Privat bidrag til en politiker

Privat ydet bidrag til en kandidat uden for partierne eller til en bestemt politiker inden for et parti er personlig indkomst for den pågældende efter SL (statsskatteloven) § 4. Se PSL (personskatteloven) § 3. Se også TfS 1995, 620, DEP, og TfS 1997, 553, TSS, og 554, alm. del spm. Se afsnit C.A.6.1.2 Gavebidrag til valgkampagner om gaver til valgkampagner.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.