Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>
Det vederlag, som medarbejderen modtager for at påtage sig en konkurrenceklausul, skal han eller hun medregne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

C.A.3.3.1 Vederlag for konkurrenceklausul

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af vederlag for påtagelse af indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausuler mv.), som en medarbejder påtager sig.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Engangsvederlag
  • Løbende vederlag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det vederlag, som medarbejderen modtager for at påtage sig en konkurrenceklausul, skal han eller hun medregne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se AL (afskrivningsloven) § 40, stk. 8, jf. stk. 3. Beløbet er personlig indkomst.

Beløbet skal omregnes til kontantværdi. Se AL (afskrivningsloven) § 45.

Se i øvrigt Ansættelsesklausulloven om de gældende regler, herunder de betingelser der skal være opfyldt, for at en arbejdsgiver kan indgå en forpligtende aftale med en lønmodtager om en ansættelsesklausul, fx en konkurrenceklausul.

Engangsvederlag

Engangsvederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul mv., som betales under tjenesteforholdets beståen eller i forbindelse med tjenesteforholdets ophør, er A-indkomst. Se kildeskattebekendtgørelsen § 18, nr. 31, jf. KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 2.

Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af engangsvederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul mv. jf. AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 1, nr. 1. Se SKM2018.192.SR.

Løbende vederlag

Løbende vederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul mv., der betales under tjenesteforholdets beståen eller i forbindelse med tjenesteforholdets ophør, er A-indkomst. Se kildeskattebekendtgørelsen § 18, nr. 2, jf. KSL (kildeskatteloven) § 43, stk. 2.

Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af det løbende vederlag for påtagelse af en konkurrenceklausul mv. jf. AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 1, nr. 1. Se SKM2018.192.SR.

Eksempel

En person var med virkning fra maj 2016 blevet ansat i en særligt betroet stilling og havde i den forbindelse påtaget sig en konkurrenceklausul omfattet af ansættelsesklausulloven. I en anmodning om bindende svar svarede Skatterådet, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget for en konkurrenceklausul. Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af et engangsvederlag for en konkurrenceklausul. Endelig svarede Skatterådet, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af de månedlige rater for en konkurrenceklausul. Se SKM2018.192.SR.

Se også 

  • C.C.6.4.2.2 om vederlag for at påtage sig en konkurrenceklausul i erhvervsforhold
  • C.C.2.4.5.2 om godtgørelse og vederlag.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2018.192.SR

Skatterådet svarede, at spørgeren skal betale arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget for en konkurrenceklausul. Skatterådet kunne bekræfte, at spørgeren ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af et engangsvederlag for en konkurrenceklausul. Endelig svarede Skatterådet, at spørgeren skal betale arbejdsmarkedsbidrag af de månedlige rater for en konkurrenceklausul. Løbende vederlag. AM-bidragspligt. 

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.