Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.3.1.3 Fremgangsmåden ved krav om sikkerhedsstillelse

Indhold

Afsnittet handler om fremgangsmåden ved krav om sikkerhedsstillelse

Afsnittet indeholder:

  • Varsel om sikkerhedsstillelse
  • Afgørelse om sikkerhedsstillelse.

Varsel om sikkerhedsstillelse

Når både de objektive og den subjektive betingelse for sikkerhedsstillelse er til stede, skal Skatteforvaltningen iagttage en bestemt varslingsprocedure over for virksomheden. Dette gælder, når virksomheden inden for de seneste 12 afregningsperioder fire gange har betalt for sent og er i restance med mere end 50.000 kr efter OPKL § 11, stk. 1 litra a.

I denne situation skal Skatteforvaltningen sende et varsel, hvori virksomheden underrettes om, at der vil blive stillet krav om sikkerhed, hvis den undlader at betale restancen inden ti hverdage efter, den har modtaget brevet. Sikkerhedens størrelse bør også fremgå af varslet.

Hvis begrundelsen derimod er et af de øvrige numre i OPKL § 11, stilles der ikke formelt krav om varslingsbrev, men virksomheden bør dog have mulighed for at bringe forholdene i orden. Det betyder, at der også i disse tilfælde skal sendes varsel, medmindre der er tale om forhold, der i ganske særlig grad taler for en meget hurtig afgørelse.

Navnlig i situationen hvor en virksomhed, der som "missing trader" må forventes ikke at ville afregne momsen ved et indenlandsk salg af varer, der handles i en momskarrusel, vil en hurtig afgørelse om sikkerhedsstillelse være påkrævet for at undgå tab. I denne situation kan varslingsbrevet udelades. Der kan dog være pligt til partshøring som følge af FVL § 19.

Afgørelse om sikkerhedsstillelse

Skatteforvaltningens afgørelse om sikkerhedsstillelse skal ske i form af et rekommanderet brev. Se OPKL § 11, stk. 6, 2. pkt. Afgørelsen er et påbud og har derfor virkning fra det tidpunkt, hvor det er kommet frem til modtageren, uanset om det er kommet til kundskab.

Afgørelsen skal ud over krav til begrundelse og lovhenvisninger oplyse om klageadgang samt uddybende oplyse, at en eventuel klage ikke har opsættende virkning. 

Det skal desuden fremgå, at

  • undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomhedens registrering vil blive inddraget
  • en fortsættelse af virksomheden efter inddragelsen vil være strafbar efter OPKL § 17, stk. 3
  • ejeren eller den ansvarlige ledelse kan pålægges daglige bøder efter OPKL § 11, stk. 11
  • ledelsen vil hæfte for virksomhedens skatter og afgifter efter OPKL § 10 b.

Se OPKL § 11, stk. 7. 

Se afsnit A.A.7 Sagsbehandling om krav til afgørelse.

Det skal fremgå af afgørelsen, at sikkerheden skal stilles senest otte dage efter, at meddelelsen er kommet frem til modtageren. Denne ottedages frist kan i ganske særlige tilfælde udvides, fx hvor virksomheden er i gang med at skaffe en bankgaranti, men hvor det er praktisk umuligt at få fremsendt dokumentet inden for fristen.

Hvis virksomheden beder om at få forlænget fristen, skal den kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at den inden for en meget kort tid kan stille den krævede sikkerhed. Skattestyrelsen skal altså ikke forlænge fristen, medmindre virksomheden inden for ottedages fristen dokumenterer eller i det mindste sandsynliggør, at den kan stille sikkerheden.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.