Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.3.1.1 Reglen i opkrævningslovens § 11, stk. 1

Regel

Efter OPKL § 11 kan Skatteforvaltningen kræve sikkerhedsstillelse for moms, A-skat, AM-bidrag, lønsumsafgift, selskabsskatter og visse punktafgifter og, for så vidt angår enkeltmandsvirksomheder, tillige personskatter og bidrag, herunder restskat, der vedrører virksomhedens drift. Se SKM2009.300.SKAT. Der er ikke hjemmel til at kræve sikkerhed for told.

For at kræve sikkerhedsstillelse skal både de objektive betingelser i OPKL § 11 og den subjektive betingelse være opfyldt.

Krav om sikkerhed

Når Skatteforvaltningen pålægger en virksomhed at stille sikkerhed, betyder det, at Skatteforvaltningen anser virksomheden for at være en så dårlig betaler, at det er nødvendigt at kræve sikkerhed for at sikre statskassen mod tab.

Ved krav om sikkerhedsstillelse sikres statskassen ikke kun mod oparbejdelse af restance, men sikrer også allerede opståede restancer.

Skatteforvaltningen skal dog ikke vælge sikkerhedsstillelse, hvis man kan opnå det ønskede resultat ved at bruge en mildere sanktion, fx kreditbegrænsning. Det betyder, at Skatteforvaltningen kun må afkræve en igangværende virksomhed sikkerhedsstillelse, hvis der er risiko for, at staten lider tab, hvis netop denne sanktion fravælges. Det betyder altså, at Skatteforvaltningen skal nøjes med at afkorte en virksomheds afregningsperiode, hvis virksomheden fx skylder moms, hvis man på den måde kan stoppe virksomhedens restancetilvækst. Dette gælder ikke, hvis virksomheden oparbejder restance vedrørende A-skat og bidrag, fordi der i dette tilfælde ikke er mulighed for forkortet afregning, kun sikkerhedsstillelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.