Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.2.1 Generelt om reglerne for forkortet afregning og sikkerhedsstillelse ved igangværende virksomhed

Der er mulighed for at begrænse kredittiden for moms, lønsumsafgift. Se OPKL § 11, ML (momsloven) § 62, stk. 4 og LAL (lønsumsafgiftsloven) § 10.  Når virksomheden bliver kreditbegrænset betyder det, at virksomheden skal betale de afgifter mv., den er registreret for, på et tidligere tidspunkt end de almindelige regler foreskriver. Baggrunden for bestemmelsen er, at staten ønsker at begrænse sine tab mest muligt. Reglerne er derfor rettet mod de virksomheder, hvis personkreds tidligere har været i restance til det offentlige.Der er mulighed for at kræve kontant afregning af varemodtagere efter punktafgiftslovene. Der gælder særlige regler for selskabsskat. Der er ikke hjemmel til forkortet afregning for A-skat, AM-bidrag og personskat.

Virksomhederne kan vælge at stille sikkerhed i stedet for forkortet afregning. Skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed at stille sikkerhed, hvis virksomheden ikke overholder kravene om forkortet afregningsperiode. Når Skatteforvaltningen pålægger en virksomhed at anvende forkortet afregningsperiode (kreditbegrænsning) betyder det, at Skatteforvaltningen anser virksomheden for en dårlig betaler.

For at mindske statens risiko for tab, vælger Skatteforvaltningen at pålægge virksomheden at angive og betale tilsvar tidligere og med kortere intervaller, end dem, der gælder for virksomheder, der betaler til tiden. Formålet med dette er at give Skatteforvaltningen mulighed for hurtigere at kunne foretage inddrivelsesskridt, hvis virksomheden ikke betaler. Virksomheder, der stiller sikkerhed, skal ikke anvende forkortet afregningsperiode.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.