Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.8.2.1 Rente efter kildeskatteloven (restskat)

Indhold

Dette afsnit handler om renter efter kildeskatteloven.

Afsnittet indeholder:

  • Restskat
  • Renter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Restskat

Den skattepligtige har pligt til at betale restskat. Se KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 1.

Restskat er det beløb, som slutskatten med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 3, og af eventuel afgift omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 25 A, stk. 5 og 6, overstiger de foreløbige skatter, der modregnes efter KSL (kildeskatteloven) § 60. Se KSL (kildeskatteloven) § 61, stk. 1.

Renter

Er der ikke betalt rettidigt, skal den pågældende betale en rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Se KSL (kildeskatteloven) § 63.

Renten udgør rentesatsen i OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint. Se KSL (kildeskatteloven) § 63.

Renter af skat, der påhviler den skattepligtige, opgøres én gang om året og opkræves sammen med restskatten for de pågældende år. Se KSL (kildeskatteloven) § 63.

Se også

Se om betaling af restskat under afsnit A.B.4.1.2.2.2 Betaling af restskat.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatteforvaltningen 
SKM2022.605.SKTST Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2022

 
SKM2021.679.SKTST  Rentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 2021  
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.