Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.5.1 Generelt om lovregulering af hæftelsen

Der er i en række love fastlagt specielle hæftelser for særlige kravtyper

Efter opkrævningsloven hæfter

  • selskabet
  • fonden
  • foreningen mv.
  • den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomhed for egen regning.

Se OPKL § 10.

Efter selskabsskatteloven kan der under visse betingelser gøres et hæftelsesansvar gældende mod aktionærer, foreningsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og likvidatorer. Dette kan ske, når et selskab eller en forening opløses, og formuen udloddes til aktionærer eller foreningens medlemmer, uden at der er afsat tilstrækkelige midler til at dække selskabets eller foreningens selskabsskatter. Se SEL (selskabsskatteloven) § 33.

Selskabsskatteloven har desuden en bestemmelse til imødegåelse af selskabstømning.  Efter bestemmelsen hæfter den, der sælger kapitalandele i et selskab mod overpris for et beløb, der svarer til overdragelsessummen. Hæftelsen sker for betaling af skatter og afgifter, der på overdragelsestidspunktet påhviler selskabet som en aktuel eller latent forpligtelse.

Hæftelsen kan kun gøres gældende, når der forgæves er forsøgt udlæg hos selskabet. Det er videre en forudsætning, at overdrageren vidste eller burde vide, at køber betalte overpris. Se nærmere i SEL (selskabsskatteloven) § 33A. Se også TfS1997.110 om salg af erstatningsansvar efter anpartsselsskabsloven § 110 eller denne bestemmelses analogi i forbindelse med salg af overskudsselskab. 

En lønmodtager hæfter efter kildeskatteloven for skattebeløb, hvis pågældende lader sig udbetale A-indkomst uden indeholdelse af A-skat. Se KSL (kildeskatteloven) § 68. Tilsvarende gælder for AM-bidrag, jf. AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 7.

Samtidig hæfter den, der har udbetalt lønnen uden at indeholde A-skat, for de indeholdte skattebeløb. Se KSL (kildeskatteloven) § 69.

Hvis indeholdelse er sket med for lavt beløb, hæfter den indeholdelsespligtige for differencen. Se KSL (kildeskatteloven) § 69.

Personer, der har fuldmagt til at indeholde A-skatter for arbejdsgivere, der ikke har hjemting her i landet, hæfter for eventuelle ikke-indeholdte skattebeløb. Se KSL (kildeskatteloven) § 46, stk. 1, og stk. 4 og stk. 5. Se desuden SKM2006.394.SKAT.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.