Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.17.4 Varsel om nummerpladeinddragelse

Når Skattestyrelsen foretager skridt med henblik på inddragelse af et køretøjs nummerplade, skal den der hæfter for afgiften varsles om nummerpladeinddragelsen.

Skatteforvaltningen har en særlig vejledningsforpligtigelse, når der til en afgørelse er knyttet en særlig rettighed, som forudsætter handling fra borgeren. Skatteforvaltningen bør gøre borgeren opmærksom på rettighederne, også selv om borgeren ikke selv har rettet henvendelse til Skatteforvaltningen. Se Den juridiske vejledning afsnit A.A.7.4 Sagsbehandlingsreglerne og FOB1991.143OM. Skatteforvaltningen har derfor en særlig vejledningsforpligtelse overfor en borger/virksomhed i den situation, hvor manglende betaling af vægtafgift, brændstofforbrugsafgift og/eller vejbenyttelsesafgift (motorafgifter) vil føre til, at Skattestyrelsen anmoder politiet om at inddrage motorkøretøjets nummerplader. Varselet om nummerpladeinddragelse skal ske på Skattestyrelsens eget initiativ.

Vejledningen (varslet) kan foretages enten i opkrævningen eller i forbindelse med at Skattestyrelsen rykker borgeren for betaling af kravet på motorafgifter. Vejledningen (varslet) skal

  • indeholde oplysninger om størrelsen af afgiften og hvilke afgiftsperioder den hidrører fra
  • give borgeren fornøden orientering om de regler der gælder på det pågældende forvaltningsområde

Hvis der er sket vejledning (varsling) om nummerpladeinddragelse, skal Skatteforvaltningen følge op på varslet, hvis der ikke sker betaling. Der må således ikke varsles om noget som Skatteforvaltningen ikke har i sinde at gennemføre.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.