Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.13.7 Undtagelse fra partshøring ved modregning

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglen om undtagelse fra partshøring i forbindelse med modregning.

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 298 af 22. marts 2016 er der i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige blevet indsat § 9 a. Loven er trådt i kraft pr. 1. april 2016.

Efter bestemmelsen undtages Skatteforvaltningen - hvad enten Skatteforvaltningen optræder som restanceinddrivelsesmyndighed eller som fordringshaver - udtrykkeligt fra pligten til i forbindelse med modregning at gennemføre partshøring af skyldneren efter FLV § 19 eller efter de uskrevne regler om partshøring, ligesom Skatteforvaltningen kan gennemføre modregningen uden forudgående vurdering af skyldnerens økonomiske forhold, f.eks. efter de principper, som udtrykkes i RPL § 509, med henblik på at vurdere modregningens betydning for skyldneren.

Det bemærkes, at Skatteforvaltningen allerede i dag friholder typer af fordringer, der ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning som følge af deres forsørgelsesmæssige sigte m.v., fra modregningsadgangen, hvilket sikrer at der som udgangspunkt ikke sker modregning i midler, der skal dække nødvendige leveomkostninger.

De indsigelser, der ville kunne være fremsat under en forudgående høring, vil skyldner kunne fremsætte ved indgivelse af klage over Skatteforvaltningens afgørelse om modregning. Se herom afsnit G.A.2.2 Klager.

I forhold til de nye regler om "automatiseret modregning" mv. (se lov nr. 1239 af 11-6-2021 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteforvaltningsloven og dødsboskatteloven), henvises der til afsnit G.A.3.1.4.1 Automatiseret modregning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Byretsdomme
 SKM2022.365.BR

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt skattemyndighederne kunne foretage modregning med overskydende skat i skatteyderens gæld. 

Det var i sagen ubestridt, at modregningsbetingelserne var opfyldt.

Skatteyderen havde til støtte for, at modregningen ikke kunne gennemføres påberåbt sig, at der ikke var foretaget partshøring, trangsbeneficiet, sociale forhold, og at skatteyderen havde søgt om eftergivelse. 

Retten fastslog, at det udtrykkeligt fulgte af lov om inddrivelse af gæld til det offentliges § 9 a, at modregning kunne ske uden partshøring af skyldneren og uden forudgående vurdering af skatteyderens økonomiske forhold. Da der ikke var krav om en vurdering af skatteyderens økonomiske forhold, fandt retten, at reglerne i retsplejelovens § 509 om begrænsning i udlægsadgangen ikke fandt anvendelse, idet modregning ikke var udlæg.

Skatteyderen havde søgt om eftergivelse, men det havde ikke nogen virkning, før gælden var eftergivet.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.