Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.12.5 Afvisning af transporten

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår Skatteforvaltningen kan afvise en transport af en fordring.

Afsnittet indeholder:

  • Indholdsmæssige mangler
  • Tilfælde, hvor transporten ikke opfylder mindre væsentlige formkrav
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelse mv.

Indholdsmæssige mangler

Hvis transporten ikke opfylder de krav, som er nævnt i afsnit A.D.12.4 Indholdsmæssige krav til transporten, skal transporten afvises af Skatteforvaltningen. Dette gælder fx, hvis transporten er givet inden udløbet af den periode, transporten vedrører. Hvis transporthaver ønsker at få noteret en transport i den foreliggende situation, må transporthaver indhente en ny transport, når perioden er udløbet. Se fx SKM2015.158.SANST.

Skatteforvaltningen skal returnere dokumenterne til anmelderen og angive årsagen til afvisningen. I forbindelse med afvisningen skal der gives klagevejledning til Landsskatteretten.

Hvis transporten sendes på ny i berigtiget stand, og den herefter kan noteres, skal den noteres i Det Centrale Fordringsregister fra det tidspunkt, den opfyldte formkravene, dvs. ikke fra det første anmeldelsestidspunkt.

Tilfælde, hvor transporten ikke opfylder mindre væsentlige formkrav

Hvis transporten ikke opfylder mindre væsentlige formkrav, som ikke berører dens gyldighed, kan Skatteforvaltningen notere transporten og samtidig meddele anmelderen, at noteringen sker under forudsætning af, at der inden en nærmere fastsat frist sker berigtigelse af de manglende formkrav. I disse tilfælde skal Skatteforvaltningen meddele, at hvis berigtigelsen ikke er sket inden en nærmere angivet frist, vil fordringen blive slettet fra registret.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2015.158.SANST

En privat kreditor havde ved skifteretten foretaget udlæg i sin debitors overskydende skat, og anmodede herefter SKAT om at notere overdragelsen.

SKAT afviste dette, idet noteringen af overdragelsen efter SKATs opfattelse havde formelle mangler. Afvisningen blev herefter indbragt for Skatteankestyrelsen.

Skatteankestyrelsen udtalte, at retten som udgangspunkt kun kan behandle klager over afgørelser af offentligretlig karakter, jf. skatteforvaltningslovens §§ 11, 35 a og 35 b.

Skatteankestyrelsen udtalte, at SKATs notering af udlæg/afvisning af notering af udlæg kan ikke anses som en offentlig retsakt, men må anses som en privatretlig disposition, hvorved SKAT - i lighed med andre, herunder private fordringsdebitorer - noterer transport i tilgodehavender.

SKATs afgørelser vedrørende notering eller afvisning af notering af udlæg i en fordring (overskydende skat) ansås for at være af privatretlig karakter.

Skatteankestyrelsen afviste derfor at behandle klagen.

Retten udtalte afslutningsvist, at der ikke i skatteforvaltningsloven er belæg for at antage, at Skatteankestyrelsen er klagemyndighed for SKATs afgørelser af privatretlig karakter.

Skatteankestyrelsen var ikke klageinstans for SKATs afvisning af at notere en transport/overdragelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.