Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.C.3.2.1.6 Straffebestemmelse i dødsboskatteloven, DBSL § 93

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindholdet og strafferammen ved overtrædelse af handlepligter i forbindelse med beskatning af dødsboer.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Fuldbyrdelsestidspunkt
 • Personer omfattet af reglen
 • Subjektive betingelser for strafansvar.

Regel

Den der, til bedømmelse af om dødsboet er fritaget for beskatning, forsætligt eller ved grov uagtsomhed

 1. afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, eller
 2. fortier eller nægter at give oplysninger, eller
 3. undlader rettidigt at afgive en særlig boopgørelse, når der udøves erhverv med fast driftssted i Danmark,

straffes med bøde. Se DBSL (dødsboskatteloven) § 93, stk. 1.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til 8 år efter STRFL § 289. Se DBSL (dødsboskatteloven) § 93, stk. 3.

Se også

Se DBSL (dødsboskatteloven) § 6, stk. 1 om beregning af dødsboskat, og DBSL (dødsboskatteloven) § 57, stk. 1 om den særlige boopgørelse.

Fuldbyrdelsestidspunkt

Det strafbare gerningsindhold i er realiseret, når

 1. de urigtige eller vildledende oplysninger er modtaget af Skattestyrelsen,
 2. de manglende oplysninger resulterer i en forkert afgørelse angående beskatningen, og
 3. fristen er udløbet.

Forsæt til unddragelse fuldbyrdes samtidig.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt i et privat skiftet bo er den, der har fået fuldmagt af arvingerne til at gennemføre skiftet. Pligtsubjektet i et offentligt skiftet bo er bobestyreren.

Ansvarssubjektet kan både være pligtsubjektet og arvingerne i boet, idet arvingerne kan medvirke til overtrædelsen ved at holde oplysninger tilbage om boets aktiver.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre to forhold, enten

 • afgivelse eller manglende afgivelse af oplysninger, eller
 • at fristen for handlepligtens opfyldelse er overskredet.

Ved anvendelse af DBSL (dødsboskatteloven) § 93, stk. 3, er den subjektive betingelse, at der er forsæt til unddragelse.

Bemærk

I det omfang, overtrædelsen har karakter af en ordensforseelse, straffes der ikke. I situationer, hvor bevisbyrden ikke kan løftes for forsætlig overtrædelse af DBSL (dødsboskatteloven) § 93, stk. 3, men hvor der er realiseret skatteunddragelse, kan DBSL (dødsboskatteloven) § 93 stk. 1, anvendes til udmåling af en normalbøde for grov uagtsomhed.

Se også

Se afsnit C.E.2.2.2.1 Dødsboers begrænsede skattepligt generelt om betingelserne for skattefrihed for dødsboer, og afsnit C.E.3.7.6 Særlig boopgørelse om den særlige boopgørelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.