Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.C.2.1.3.3.1.2 Retsbeskyttelsen mv. for udenlandske embedsmænd

Indhold

Dette afsnit handler om, at udenlandske skattemedarbejdere har samme rettigheder og pligter som Skatteforvaltningens medarbejdere, når de deltager i en skattekontrol på dansk område. Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udenlandske embedsmænds rettigheder og pligter

Se SKL (skattekontrolloven) § 67.

Regel

Bestemmelsen giver udenlandske skattemedarbejdere samme rettigheder og pligter som Skatteforvaltningens medarbejdere, når de deltager i en skattekontrol på dansk område.

I SKL (skattekontrolloven) § 67 er det fastsat, at bestemmelserne i straffelovens 14. kapitel om forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v. og 16. kapitel om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. gælder for embedsmænd fra Færøerne, Grønland eller en fremmed jurisdiktion, der befinder sig her i landet som led i ydelse eller modtagelse af administrativ bistand i skattesager, når denne bistand sker i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser efter EU-retlige regler, en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager.

Det er endvidere fastsat, at embedsmænd fra et andet EU-land, der er til stede under administrative undersøgelser eller deltager i de administrative undersøgelser ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler, kan deltage aktivt i den administrative undersøgelse ved at interviewe enkeltpersoner og gennemgå sagsakter.

Udenlandske embedsmænds rettigheder og pligter

Bestemmelsen i SKL (skattekontrolloven) § 67 giver udenlandske skattemedarbejdere samme rettigheder og pligter som Skatteforvaltningens medarbejdere, når de deltager i en skattekontrol på dansk område. Reglen medfører, at en sådan embedsmand skal nyde samme retsbeskyttelse og være undergivet samme strafansvar som danske embedsmænd. Det fremgår forudsætningsvis af bestemmelsen, at udenlandske embedsmænd kan være til stede ved kontrol i en dansk virksomhed, når der er tale om et samarbejde mellem danske og udenlandske skattemyndigheder. Bestemmelsen fastslår, at de udenlandske embedsmænd da har samme retsstilling som danske embedsmænd.

Bestemmelsen angår situationer, hvor embedsmænd fra fremmede jurisdiktioner befinder sig på dansk territorium, fordi de ledsager danske embedsmænd fra Skatteforvaltningen under gennemførelse af en kontrol på dansk territorium. Se herved afsnit C.F.8.2.2.26.1.3 Typer af bistand i artikel 26 om typer af administrativ bistand i de internationale retsgrundlag for administrativt skattesamarbejde.

Embedsmændene fra en fremmed jurisdiktion har således bl.a. samme tavshedspligt om den skattepligtiges økonomiske forhold, som Skatteforvaltningen har efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 17, og skal overholde reglerne i straffelovens 16. kapitel om forbrydelser i offentlig tjeneste og hverv m.v.

Bestemmelsen er ikke udtryk for, at der tillægges de pågældende udenlandske embedsmænd beføjelser til at intervenere i sagsbehandlingen på dansk territorium eller beføjelser til at intervenere i kontrollen.

Skatteforvaltningen skal ved en udgående kontrol, hvori udenlandske embedsmænd deltager, overholde retssikkerhedslovens regler som normalt.

Bemærk

Bestemmelsens i SKL (skattekontrolloven) § 67, stk. 2, giver embedsmænd fra et andet EU-land, når disse er til stede under administrative undersøgelser eller deltager i de administrative undersøgelser ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler, mulighed for at deltage aktivt i den administrative undersøgelse ved at interviewe enkeltpersoner og gennemgå sagsakter. Se ►lov nr. 902 af 21. juni 2022 § 3, stk. 1, nr. 3◄.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.