Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.4.5.1 Hvad og hvem omfattes af skattekontoen?

Indhold

Dette afsnit handler om skattekontoens anvendelsesområde.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad omfattes af skattekontoen?
  • Hvem omfattes af skattekontoen?

Hvad omfattes af skattekontoen?

Skattekontoen omfatter ind- og udbetalinger vedrørende:

  • Skatter og afgifter omfattet af OPKL § 1, stk. 1 og 2,

  • Betalinger efter SEL (selskabsskatteloven), FBL (fondsbeskatningsloven), KULBRL, TDL, FREMTBL, SKADL, TAL (tinglysningsafgiftsloven) og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.,

  • Gebyr og tilskud vedrørende dæk efter miljøbeskyttelseslovens §§ 53 og 53 a,

  • Betaling vedrørende batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer efter miljøbeskyttelseslovens § 9 u, stk. 2,

  • Miljøbidrag efter § 3 i lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, samt

  • Bøder, gebyrer og renter vedrørende de ovennævnte love og betalinger.

Se OPKL § 16.

Hvem omfattes af skattekontoen?

Det er kun ovenstående ind- og udbetalinger fra og til virksomheder, selskaber, fonde og foreninger, offentlige myndigheder, institutioner m.v., som omfattes af reglerne om skattekontoen. Se OPKL § 16.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.