Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.4.2.1.4 Visse særregler for angivelse mv. af moms

Indhold

Dette afsnit handler om visse særregler for angivelse m.v. af moms.

Afsnittet indeholder:

  • Angivelse ved dødsfald
  • Virksomheder m.v., der er registreret efter ML (momsloven) § 50-50 b
  • Erhvervelse af nye transportmidler

Angivelse ved dødsfald

Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter DSL (dødsboskifteloven) § 81, skal arvingerne eller bobestyreren foretage angivelse efter ML (momsloven) § 57, stk. 1, for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen. Se ML (momsloven) § 62, stk. 9.

Dette skal ske senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama. Se ML (momsloven) § 62, stk. 9.

Proklama er omtalt i afsnit G.A.3.1.9.4.

Virksomheder m.v., der er registreret efter ML (momsloven) § 50-50 b

Afgiftsperioden for virksomheder m.v., der er registreret efter ML (momsloven) §§ 50-50 b, er kvartalet, og fristerne for afregning af momsen i ML (momsloven) § 57, stk. 3, finder anvendelse. Se ML (momsloven) § 64, stk. 1.

OPKL § 2, stk. 4 og 6, OPKL § 4, stk. 1 og 2, og OPKL §§ 6-8 (§§ 4 og 8 er ændret ved § 2 i lov nr. 832 af 14. juni 2022) finder tilsvarende anvendelse. Se ML (momsloven) § 64, stk. 2.

Reglerne for registrering efter ML (momsloven) § 50-50 b er beskrevet i afsnit D.A.14.4 Øvrige registreringer af virksomheder ML §§ 50 - 50 c.

Erhvervelse af nye transportmidler

Privatpersoner og andre, der ikke er registreret, skal anmelde og betale afgift til told- og skatteforvaltningen af erhvervelse af nye transportmidler fra et andet EU-land. Se ML (momsloven) § 65, stk. 2.

Anmeldelsen skal foretages senest 14 dage efter transportmidlets ankomst her til landet og være ledsaget af en faktura. Se ML (momsloven) § 65, stk. 2.

Afgiften skal indbetales senest 14 dage efter påkrav fra told- og skatteforvaltningen. Se ML (momsloven) § 65, stk. 2.

OPKL § 9, stk. 3, 2. pkt. (som ændret ved § 2, nr. 2, i lov nr. 489 af 15. mj 2023), OPKL § 14 og OPKL § 18, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved afregning af denne afgift. Se ML (momsloven) § 65, stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.