Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.3.4 Regnskabsbestemmelser for lønsumsafgift

Indhold

Dette afsnit handler om regnskabsbestemmelserne efter lønsumsafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regler
  • Regnskabets indhold
  • Løbende regnskabsførelse
  • Opbevaring.

Regler

Registrerede virksomheder skal føre et regnskab efter lønsumsafgiftsloven. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om regnskabsaflæggelsen. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 20.

Denne bemyndigelse har skatteministeren benyttet ved en udstedt bekendtgørelse. Se lønsumsafgiftsbekendtgørelsen (BEK nr. 774 af 21. juni 2013) §§ 7-9.

Regnskabets indhold

Virksomhederne, der er registreret efter lønsumsafgiftsloven, skal føre et regnskab, så de beløb, der danner grundlag for beregningen af afgiften for hver opgørelsesperiode, fremgår af regnskabet.

Regnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab. Regnskabet skal føres på en klar og overskuelig måde, og det skal indeholde sådanne specifikationer, at det kan danne grundlag for Skatteforvaltningens kontrol af afgiften. Regnskabet skal i øvrigt opfylde kravene efter bogføringsloven.

Virksomheden skal føre et regnskab over den samlede lønsum. Dele af lønsummen, som ikke skal medregnes til afgiftsgrundlaget, skal fremgå særskilt af regnskabet eller af en opgørelse for den enkelte periode.

Bogføring for en opgørelsesperiode skal omfatte beløb, som skal medregnes til lønsummen i den pågældende periode.

Løbende regnskabsførelse

Virksomhedens regnskab for en opgørelsesperiode skal være ført, inden angivelsen indsendes.

Skatteforvaltningen kan kræve, at virksomhedens bogføring efter en frist på mindst 14 dage skal være ajourført for opgørelsesperioder, for hvilke fristen for indsendelse af angivelse er overskredet.

Opbevaring af regnskabet

Virksomheden skal opbevare regnskabet, regnskabsbilag og andet regnskabsmateriale i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

Det materiale, der skal opbevares, omfatter således bl.a. årsregnskaber, lønregnskaber, dokumentation af de løbende registreringer i regnskabet med tilhørende bilag, herunder ugesedler og arbejdssedler.

Regnskabsmaterialet kan opbevares elektronisk i overensstemmelse med reglerne herom i bogføringsloven. Se afsnit A.B.3.1.3 Opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale.

Anvendes der edb ved lønanvisning, kan samlelister med oplysning om indholdet af hver enkelt lønbilag træde i stedet for kopier af selve lønbilagene.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.