Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.B.3.1.1 Hvem har bogføringspligt

Indhold

Dette afsnit handler om hvem, der har bogføringspligt.

Afsnittet indeholder:

 • Definition
 • Hovedregel
 • Undtagelser
 • Virksomheder, der er omfattet af pligter efter årsregnskabsloven.

Definition

Definition af "erhvervsdrivende virksomhed", der efter bogføringslovens hovedregel har bogføringspligt:

  • En virksomhed er erhvervsdrivende eller udøver erhvervsaktiviteter, når den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag.
  • En virksomhed m.v. anses altid for at være erhvervsdrivende eller udøve erhvervsaktiviteter, hvis den er omfattet af selskabsloven, erhvervsfondsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er erhvervsdrivende efter lovgivningen.
  • Dette gælder uanset, om virksomhederne m.v. helt eller delvist er undtaget for kravene i de nævnte love.

Hovedregel

Efter bogføringsloven er der bogføringspligt for:

 • Erhvervsdrivende virksomheder, der er etableret i Danmark, og af enhver art uanset ejer- eller hæftelsesforhold samt erhvervsaktiviteter, der udøves i Danmark af virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet.
 • Virksomheder, organisationer og sammenslutninger mv., der er afgiftspligtige eller fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark, og som ikke i forvejen er omfattet af bogføringspligten for erhvervsdrivende virksomheder eller erhvervsaktiviteter i Danmark.
 • Virksomheder mv., der som betingelse for tilskud fra den danske stat eller EU skal afgive regnskabsmæssige oplysninger.

Se bogføringslovens § 1.

Undtagelser

Der gælder følgende undtagelser:

  Bogføringsloven gælder ikke for virksomheder, organisationer og sammenslutninger mv.,
  • der er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen, eller
  • som udelukkende er omfattet af regnskabsregler, der er fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes styrelse.

  Se

  • Bogføringslovens § 1.

  Virksomheder, der er omfattet af pligter efter årsregnskabsloven

  Efter årsregnskabsloven er der pligt til at aflægge årsregnskab for alle erhvervsdrivende virksomheder, der er defineret på samme vis som efter bogføringsloven. Se årsregnskabslovens § 1, stk. 1-2.

  Dog er det primært - typisk større - erhvervsdrivende virksomheder, der er organiseret som juridiske personer med begrænset ansvar eller som interessentskaber eller kommanditselskaber, der er omfattet af de nærmere regler for årsregnskab. Se årsregnskabslovens §§ 3-6.

  Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

  Læs også:
  BEREGNER
  Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
  ,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
  ,, I løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

  I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
  ,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
  En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
  ,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

  ,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

  Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

  Skattesager
  Befordring
  Rejse
  Erhvervsmæssige udgifter
  Personalegoder
  Lønmodtagere
  Virksomheder
  Ægteskab og samliv
  Børn
  Bolig og fast ejendom
  Motor
  Pension
  Aktier og obligationer
  Gaver
  Arv
  Arbejde i udlandet
  Flytning til og fra Danmark
  Told og afgift
  ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.