Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.2.2 Registrering for A-skat og AM-bidrag

Dette afsnit handler om registrering for A-skat og AM-bidrag.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Registreringspligt
  • Registreringsbevis
  • Delregistrering
  • Fællesregistrering

Registreringspligt

Skatteministeren er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om registreringspligten for indeholdelsespligt af A-skat og AM-bidrag. Se KSL (kildeskatteloven) § 85, stk. 3. Reglerne findes i KSLbek, kap. 4.

Enhver, der er indeholdelsespligtig for A-skat og AM-bidrag, skal herefter tilmelde sig til registrering i Erhvervssystemet inden 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt. Se KSLbek § 16, stk. 1.

Indeholdelsespligtige, som beskæftiger personer, der beskattes efter KSL (kildeskatteloven) § 48 B, eller har valgt vederlaget beskattet efter KSL (kildeskatteloven) § 48 F, skal også give meddelelse herom efter samme regler. Se KSLbek § 16, stk. 3.

Ændringer, herunder ophør af indeholdelsespligt, skal meddeles Skatteforvaltningen inden 8 dage efter, at ændringen er indtrådt. Se KSLbek § 16, stk. 2.

Nyregistrering, ændring af igangværende registreringer og afmeldelse fra registrering for A-skat og AM-bidrag skal ske til Erhvervsstyrelsen. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 1.

Registreringsbevis

Efter tilmeldingen tildeles den indeholdelsespligtige et CVR-/SE-nummer. Se KSLbek § 17, stk. 1.

Det tildelte nummer samt de oplysninger, den indeholdelsespligtige har afgivet ved sin tilmelding, anføres på et registreringsbevis, der sendes til den indeholdelsespligtige. Se KSLbek § 17, stk. 1.

Delregistrering

Der kan tildeles en indeholdelsespligtig flere SE-numre, hvis der føres særskilt regnskab for de enkelte virksomheder. Se KSLbek § 17, stk. 1.

Fællesregistrering

Hvis der mellem flere selvstændigt registrerede indeholdelsespligtige består et økonomisk fællesskab med hensyn til ejerforholdet, kan der meddeles tilladelse til, at indbetaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag sker under ét. Se KSLbek § 17, stk. 2.

Skatteforvaltningen kan i konkrete tilfælde dispensere fra kravet om, at der skal bestå et økonomisk fællesskab med hensyn til ejerforholdet. Se KSLbek § 17, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.