Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.1.3.4.2 Indberetning til eKapital

Definition

eKapital er Skatteforvaltningens system for indberetning efter skatteindberetningsloven af hovedparten af de indkomster og fradrag samt formueaktiver og -passiver, der ikke skal indberettes til eIndkomst. Det drejer sig bl.a. om pensionsordninger, renteindtægter af indskud, renteudgifter af lån, beholdning og afkast af finansielle aktiver samt oplysninger til brug for fradrag i den personlige indkomst og ligningsmæssige fradrag.

Indkomster og fradrag samt formueaktiver og -passiver m.v., der skal indberettes til eKapital

Følgende indkomster og fradrag samt formueaktiver og -passiver m.v., som reguleret i de nedenfor nævnte bestemmelser i skatteindberetningsloven, skal indberettes til eKapital:

 • SIL § 11 a: konti  omfattet af aktiesparekontoloven.

 • SIL §12: renter og andet afkast til kontohavere og rentenydere.

 • SIL §13: renter, løbende provisioner, reservefonds- og administrationsbidrag m.v. vedrørende lån m.v.

 • SIL § 14: pantebreve med pant i fast ejendom.

 • SIL §15: kvartårlige indberetninger vedrørende tilskrivning af renter m.v.

 • SIL § 15 a: pengeinstitutter m.v. vedrørende gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut.

 • SIL §16 og § 17: aktier m.v. i depot til forvaltning.

 • SIL §18: renter og andet afkast vedrørende obligationer, udbytte af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C og i kontoførende investeringsforeninger.

 • SIL § 19: erhvervelse og afståelse af obligationer, konvertible obligationer, aktier m.v. og terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kursgevinstloven, fordringer omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3.

 • SIL § 19 a: Finansielle virksomheders betaling af skattepligtige beløb til kunder som led i kunde- eller medlemsprogrammer eller lignende.
 • SIL § 26: gaver og løbende ydelser, der modtages af almenvelgørende og almennyttige foreninger, stiftelser og institutioner m.v.

 • SIL §30: udlodning fra andelsforeninger til eksisterende eller ophørte andelshavere.

 • SIL §31: kontingenter til faglige foreninger som nævnt i ligningslovens § 13.

 • SIL § 32: indbetalinger til arbejdsløshedskasser.

 • SIL § 42: anpartsvirksomhed med fælles regnskab efter ligningslovens § 29.

 • Indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af SIL §§ 4 eller 9, § 10, jf. § 9, eller § 11 og
 • Frivillig indberetning efter SIL § 20 om formidlere af handler med værdipapirer, som efter aftale med overdrager eller erhverver indberetter.

Se SIL § 48, stk. 1, sammenholdt med hvad, der skal indberettes efter indkomstregisterloven.

Se tillige SIB § 1.

Digital indberetning til eKapital

Indberetning til eKapital skal som hovedregel ske digitalt efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Der henvises i det hele til den elektroniske vejledning om eKapital, der kan findes på skat.dk/Virksomhed/eKapital.

Se  SIB § 4, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.