Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.9.4.4 Udløb af forældelsesfristen

Regel

Forældelsesfristen udløber på dagen, der svarer til den dag, hvor fristen regnes fra.

Ved beregning af forældelsesfristen regnes kun med hele dage. Se FORÆL (forældelsesloven) § 27, stk. 1.

Ved beregning af frister efter forældelsesloven skal den månedsdag, der svarer til dagen, som fristen regnes fra, medregnes.Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag. Se FORÆL (forældelsesloven) § 27, stk. 2.

Eksempel

Hvis 3-årsfristen begynder at løbe den 12. august 2008, udløber fristen med udgangen af den 12. august 2011.

Hvis der i fristens udløbsmåned ikke findes en månedsdag, der svarer til dagen, som fristen regnes fra, udløber fristen på den sidste dag i måneden.

Eksempel

Hvis afbrydelseshandlingen er skyldnerens erkendelse af kravet, skal skylderkendelsen foreligge inden udløbet af døgnet den 12. august 2011.

Hvis afbrydelseshandlingen er sagsanlæg, skal stævning være indleveret til retten inden for åbningstiden den 12. august 2011, medmindre dette er en weekend, og fristen derfor strækkes til første hverdag.

Hvis en årsfrist begynder at løbe den 29. februar i et skudår, indebærer reglen, at fristen udløber den 28. februar.

Hvis en månedsfrist, fx en proklamafrist, begynder at løbe den 31. marts og udløber 6 måneder senere, vil reglen indebære, at fristen udløber den 30. september.

Hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24 eller den 31. december strækkes fristen til den førstkommende hverdag. Se FORÆL (forældelsesloven) § 27, stk. 2.

Reglen gælder både lovens almindelige forældelsesfrister og andre frister efter loven. Reglen gælder som udgangspunkt også særlige forældelsesfrister i andre love. Se FORÆL § 28.

Hvis forældelsesfristen udløber på en dag, hvor retterne holder lukket, kan det ikke kræves, at kreditor indleverer stævningen den forudgående dag. På dette område indebærer den nye forældelseslov en ændring af tidligere praksis.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området :

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere

kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1996, 168 ØLD

Fogedens adgang til at udsætte en tvangsrealisation efter retsplejelovens § 502 omfatter ikke skattekrav.

 

UfR 1995, 324VLD

Håndpanteret i pantebreve ikke til hinder for, at en efterstående udlægshaver kunne begære tvangsauktion. Kravet var derfor ikke forældet.

 

UfR 1994, 921 VLD

Forældelse af udlæg i løsøre suspenderes ved konkurs, men ikke ved anden udlægshavers begæring om tvangsauktion.

 

UfR 1994, 384/1 ØLD

En udlægshaver i løsøre kunne ikke ved at ombytte sit udlæg med et pantebrev modsætte sig, at en yngre udlægshaver begærede tvangsauktion over aktivet.

 

UfR 1993, 214 VLD

Uanset en efterstående udlægshavers indeståelse mod tab kunne en underpanthaver i løsøre modsætte sig tvangsauktion af pantet.

 

UfR 1985, 962 VLD

Uanset at udlægshaver havde haft mulighed for tvangsauktion med respekt af foranstående underpant, er det ikke en betingelse for at bevare sin ret ifølge udlægget, at denne ret udnyttes.

 

UfR 1980, 251 VLD

Udlæg i fast ejendom, der var tinglyst for mere end 20 år siden, kunne ikke slettes, fordi det var uafklaret om de sikrede fordringer bestod.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.