Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.8.4.1.5.4 Særligt om glemte eller manglende vurderinger eller dele af vurderinger

Indhold

Dette afsnit handler om Vurderingsstyrelsens adgang til at foretage en vurdering eller en del af en vurdering, der mangler eller ved en fejl ikke er blevet foretaget.

Vurderingsstyrelsens adgang til at foretage vurdering eller dele af vurderinger

Vurderingsstyrelsen kan altid foretage en vurdering eller en del af en vurdering, der mangler eller ved en fejl ikke er blevet foretaget. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 2, 2. pkt.

Det er ved den ændring af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 2, der blev gennemført ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, præciseret, at Vurderingsstyrelsen inden for fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 1, jf. dog stk. 3, både kan foretage en vurdering og foretage en del af en vurdering, hvis en sådan mangler eller ved en fejl ikke er foretaget.

Det er i bemærkningerne til ændringsloven præciseret, at den indbyrdes placering af reglerne om genoptagelse i SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 fører til, at "glemte" eller manglende vurderinger skal ændres eller foretages efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 2, hvis forudsætningerne for ordinær genoptagelse er opfyldt, og i modsat fald efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 3.

Der ansættes ved ejendomsvurderingen en selvstændig ejendomsværdi og en selvstændig grundværdi, jf. dog EVL (ejendomsvurderingsloven) §§ 10 og 12, men i vurderingen indgår endvidere fordelinger, som nævnt i EVL (ejendomsvurderingsloven) §§ 35-37, og ansættelser og fordelinger foretaget i medfør af anden lovgivning. EVL (ejendomsvurderingsloven) § 12 er ophævet ved § 1, nr. 9, ved lov nr. 291 af 27. februar 2021. Ophævelsen af bestemmelsen trådte i kraft den 1. marts 2021. § 12 var således gældende ved vurderingen pr. 1. januar 2020.

De ansættelser, der foretages ved en ejendomsvurdering, fremgår af EVL (ejendomsvurderingsloven) § 15, stk. 2. Adgangen til at foretage sådanne glemte eller manglende vurderinger eller dele af vurderinger omfatter således foretagelse af alle ansættelser og dele af en vurdering, der ved en fejl ikke er foretaget eller mangler.

Vurderingsstyrelsen har dermed efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 2, mulighed for at foretage vurderinger, der ikke tidligere er blevet foretaget, herunder ansættelser og fx fordelinger, der ikke er foretaget, uanset om der i øvrigt er foretaget en vurdering. Vurderingsstyrelsen har også mulighed for at foretage vurderinger eller dele af vurderinger i form af ansættelser og fx fordelinger, der mangler, uanset om de pågældende vurderinger eller dele af vurderinger ikke skulle foretages, da den oprindelige afgørelse blev truffet. Dette er fx relevant, hvis en vurdering eller en del af en vurdering efterfølgende er blevet nødvendiggjort af fx ny lovgivning, eller hvis en vurdering eller en del af en vurdering efterfølgende af anden grund viser sig nødvendig.

Vurderingsstyrelsen skal foretage en konkret vurdering af, om en vurdering eller en del af en vurdering er foretaget. Det forhold, at en ansættelse eller fordeling maskinelt er ansat til 0 kr., skal efter bemærkningerne til lov nr. 688 af 8. juni 2017 ikke føre til, at den pågældende vurdering eller del af en vurdering anses for at være foretaget. Dette vil bero på en vurdering af de samlede omstændigheder, hvor der blandt andet skal henses til, om der er foretaget konkrete sagsbehandlingsskridt til indhentelse eller berigtigelse af oplysninger vedrørende den pågældende ejendom, eller om "0-ansættelsen" er maskinelt indsat på grund af manglende indtastninger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
Spørg om skat
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.