Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.A.8.4.1.5.1 Hvilke oplysninger kan begrunde genoptagelse

Indhold

Genoptagelse af en vurdering har overordnet til formål at stille ejendomsejer, som om vurderingen allerede, da den blev foretaget, var foretaget på grundlag af de oplysninger, der foreligger, når der træffes afgørelse om genoptagelse. Det er dog ikke alle forhold, der kan berettige til en genoptagelse af vurderingen. Det er heller ikke alle ændringer af en vurdering, der tillægges skattemæssig virkning fra det tidspunkt, hvor den vurdering, der ændres, blev foretaget.

Dette afsnit handler om, hvilke oplysninger der kan begrunde genoptagelse efter SFL § 33.

Afsnittet har nær sammenhæng med de øvrige afsnit under afsnit A.A.8.4.1.5 Ændring ved ordinær genoptagelse og ekstraordinær genoptagelse.

Oplysninger, der kan begrunde genoptagelse

En fysisk eller juridisk person, der er klageberettiget efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 a, stk. 2, kan anmode Vurderingsstyrelsen om at genoptage en vurdering, hvis den pågældende kan godtgøre, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 1. Se afsnit A.A.10.2.1 Klageberettigede (partsbegrebet) om kredsen af klageberettigede.

Det er efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33 op til den klageberettigede at godtgøre, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering.

Efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 1, og praksis efter bestemmelsen, som den så ud før den præcisering, der blev gennemført ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, der trådte i kraft den 1. januar 2018, forudsætter genoptagelse endvidere, at grundlaget for vurderingen er fejlagtigt eller mangelfuldt som følge af fejlagtig eller manglende registrering af følgende forhold vedrørende ejendommen:

  • Grundareal
  • Bygningsareal
  • Planforhold
  • Lignende faktiske, objektivt konstaterbare forhold.

Dette fremgår af bemærkningerne til lov nr. 688 af 8. juni 2017, der bl.a. medførte præciseringer af, hvilke oplysninger der kan begrunde genoptagelse, at de hensyn, der lå bag indførelsen af de tidligere regler, også skal tilgodeses efter lovændringen.

Adgangen til genoptagelse er således uændret begrænset til situationer, hvor den oprindelige afgørelse er truffet på grundlag af fejlagtige eller mangelfulde registreringer, og den primære adgang til at få ændret en forkert ejendomsvurdering er uændret klageadgangen. En vurdering kan kun ændres ved genoptagelse, hvis den er foretaget på et fejlagtigt eller mangelfuldt grundlag.

Det er også uændret op til den klageberettigede, der ønsker vurderingen ændret at dokumentere, at forudsætningerne for genoptagelse er opfyldt. Det fremgår direkte af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 1.

Det fremgår pr. 1. januar 2018 også mere præcist af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 1, at genoptagelse forudsætter, at der er fejl eller mangler i forhold til objektivt konstaterbare faktiske forhold. Efter bemærkningerne til lov nr. 688 af 8. juni 2017 betyder det, at det ved opslag i et register, en lokalplan, tingbogens salgs-oplysninger eller andet objektivt grundlag skal kunne konstateres, at der er fejl eller mangler i de registrerede oplysninger, der er lagt til grund for en given vurdering.

Det fremgår af bemærkningerne, at dette krav er foranlediget af, at vurderingssystemet uændret er opbygget med det udgangspunkt, at ejendomsvurderinger foretages på grundlag af oplysninger, der indhentes fra forskellige registre.

SKAT offentliggjorde den 19. maj 2016 et styresignal SKM2016.228.SKAT under overskriften SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 1 og 2 - SKAT har foretaget et juridisk eftersyn af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33. Det fremgår heraf, at SKAT har vurderet, at muligheden for genoptagelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 1 og 2, også omfatter vurderinger foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering, hvis denne fejl er opstået i SKATs egne registreringer/interne systemer. Denne praksis ændres ikke på baggrund af de gennemførte præciseringer af forudsætningerne for genoptagelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 33. Vurderingsstyrelsen er desuden fortsat berettiget til at berigtige tastefejl mv. ved udsendelse af korrigerede afgørelser.

Det er ikke muligt at genoptage beløbsmæssige vurderingsskøn foretaget på et korrekt grundlag. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 1, 3. pkt.

Det er heller ikke muligt at genoptage en vurdering, der har været behandlet af højere instanser. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 14.

Hvis der i en vurdering, der har været behandlet af højere instanser, fremkommer oplysninger, der kunne have medført en anden afgørelse, skal genoptagelse søges ved den instans, der senest har truffet afgørelse, jf. også SFL (skatteforvaltningsloven) § 35 g om klageinstansers mulighed for at genoptage afgjorte sager.

Ved ordinær genoptagelse af vurderingsfrie år er det endvidere en betingelse for genoptagelse, at det, der ønskes ændret, også kunne have været ændret i det forudgående vurderingsår (dvs. at der foreligger en omvurderingsgrund), og at dette vurderingsår ligger inden for fristen for ordinær genoptagelse. Der henvises til SKM2013.755.HR. Betingelsen følger efter Vurderingsstyrelsens praksis af, at vurderingsfrie år ikke kan stå alene, men i modsætning til ordinære vurderinger har samme grundlag som det vurderingsår, der går forud.   

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.