Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.8.2.2.1.2.6 Skatterådet ændrer Skatteankenævnsafgørelser

Indhold

Dette afsnit handler om Skatterådets mulighed for på grundlag af bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 2, stk. 3, at ændre en skatteankenævnsafgørelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Pr. definition har denne regel kun betydning for ændringer på Skatterådets initiativ.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Den praktiske fremgangsmåde.

Regel

Hvis en skatteankenævnsafgørelse må anses for at have et åbenbart ulovligt indhold, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 2, stk. 3, kan Skatterådet efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist ændre afgørelsen, forudsat borgeren senest tre måneder efter skatteankenævnets afgørelse har fået meddelelse om, at der bliver iværksat ændring. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 6. I SKM2013.95.SKAT er det beskrevet, at uanset 3 måneders fristen i lovens ordlyd skal meddelelsen til borgeren ske inden 1 måned fra skatteankenævnets afgørelse. I samme styresignal er begrebet "åbenbart ulovligt" nærmere beskrevet.

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse vedrørende moms og afgifter.

På samme måde som vedrørende de øvrige fristgennembrudsgrunde i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, er det en betingelse at reaktionsfristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2, er overholdt, og det afledte krav ikke er forældet efter 10-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4. Vedrørende samtlige fristgennembrudsgrunde i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, gælder endvidere, at hvis der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, kan ansættelsen kun ændres angående det spørgsmål, der har været årsag til genoptagelsen. Den ekstraordinære genoptagelse åbner ikke mulighed for andre ændringer i ansættelsen.

Se også

Se også

  • A.A.8.2.2.2.4. om reaktionsfristen
  • A.A.8.2.2.1.3. om forældelse.

Den praktiske fremgangsmåde

Anledningen til at iværksætte ændring af en skatteankenævnsafgørelse på grundlag af bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 6, er som udgangspunkt ske på initiativ fra et skatteankenævnsmedlem, en medarbejder i Skatteankestyrelsen eller en medarbejder i Skatteforvaltningen.

Den efterfølgende procedure inden forelæggelse for Skatterådet er beskrevet i SKM2013.95.SKAT.

Se også

Se også A.A.1.3.2 om fremgangsmåden ved forelæggelse for Skatterådet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.