Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.8.2.2.1.2.6 Skatterådet ændrer Skatteankenævnsafgørelser

Indhold

Dette afsnit handler om Skatterådets mulighed for på grundlag af bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 2, stk. 3, at ændre en skatteankenævnsafgørelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Pr. definition har denne regel kun betydning for ændringer på Skatterådets initiativ.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Den praktiske fremgangsmåde.

Regel

Hvis en skatteankenævnsafgørelse må anses for at have et åbenbart ulovligt indhold, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 2, stk. 3, kan Skatterådet efter indstilling fra Skatteforvaltningen ændre afgørelsen efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, forudsat borgeren senest tre måneder efter skatteankenævnets afgørelse har fået meddelelse om, at der bliver iværksat ændring. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 6. I SKM2013.95.SKAT er det beskrevet, at uanset 3 måneders fristen i lovens ordlyd skal meddelelsen til borgeren ske inden 1 måned fra skatteankenævnets afgørelse. I samme styresignal er begrebet "åbenbart ulovligt" nærmere beskrevet.

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse vedrørende moms og afgifter.

På samme måde som vedrørende de øvrige fristgennembrudsgrunde i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, er det en betingelse at reaktionsfristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2, er overholdt, og det afledte krav ikke er forældet efter 10-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4. Vedrørende samtlige fristgennembrudsgrunde i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, gælder endvidere, at hvis der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, kan ansættelsen kun ændres angående det spørgsmål, der har været årsag til genoptagelsen. Den ekstraordinære genoptagelse åbner ikke mulighed for andre ændringer i ansættelsen.

Se også

Se også

  • A.A.8.2.2.2.4. om reaktionsfristen
  • A.A.8.2.2.1.3. om forældelse.

Den praktiske fremgangsmåde

Initiering af processen omkring ændring af en skatteankenævnsafgørelse på grundlag af bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 6, kan som udgangspunkt ske på initiativ fra et skatteankenævnsmedlem, en medarbejder i Skatteankestyrelsen eller en medarbejder i Skatteforvaltningen.

Den efterfølgende procedure inden forelæggelse for Skatterådet er beskrevet i SKM2013.95.SKAT.

Se også

Se også A.A.1.3.2 om Skatterådets opgaver og fremgangsmåden ved behandlingen af disse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.