Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.8.2.2 Ekstraordinær genoptagelse

Indhold

Dette afsnit handler om betingelserne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27 for at foretage eller ændre en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, når de ordinære ansættelsesfrister i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26 er udløbet.

Afsnittet indeholder:

Baggrund

Baggrunden for fristreglerne om ekstraordinær genoptagelse i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27 er et ønske om at regulere de situationer, hvor der er grundlag for ændringer af indkomst- og ejendomsværdiskat efter udløbet af fristerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26.

Som udgangspunkt gælder fristerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27 både for ansættelser, der foretages på Skatteforvaltningens initiativ og genoptagelser, der foretages efter anmodning fra borgere og virksomheder. Det vil fremgå af beskrivelsen af hver enkelt af de udtømmende undtagelser i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 1-8, om dette udgangspunkt er fraveget.

Regelgrundlag

Reglerne om frister for ekstraordinær genoptagelse findes i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27. SFL (skatteforvaltningsloven) § 27 er en videreførelse af SSL § 35. Baggrunden for SSL § 35, der blev vedtaget med lov nr. 410 af 2. juni 2003, findes i Fristudvalgets Betænkning 1426/2003. Reglen i SSL § 35 har stadig virkning for indkomstår inden 2000, hvis reglerne i SSL § 35 medfører et gunstigere udfald for borgeren end reglerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27. Om praksis efter disse tidligere regler henvises til Vejledning om processuelle regler på SKATs (nu Skatteforvaltningens) område 2005-3, afsnit G.1.1.2.

Andre frister - lex specialis

Hvis der i særlovgivningen er fastsat andre frister for ændringer af skatteansættelsen, går disse frister forud for de ordinære ansættelsesfrister i SFL (skatteforvaltningsloven). Det følger af princippet om lex specialis.

Se A.A.8.1 Generelt om ansættelsesfrister.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.