Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.7.7.1 Kvittering

Indhold

Dette afsnit handler om kvittering, når Skatteforvaltningen modtager henvendelse fra borger/virksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Kvitteringens indhold
  • Undtagelse for at kvittere

Baggrund

Formålet med at kvittere for modtagelse af en henvendelse til Skatteforvaltningen er at informere borgeren/virksomheden om Skatteforvaltningens håndtering af sagen og dermed også nedsætte behovet for at rette henvendelse til Skatteforvaltningen under sagens forløb.

Pligten til at udsende kvittering kan udledes af Justitsministeriets vejledning om Forvaltningsloven, pkt. 206.

Endvidere bygger kvitteringspligten på god forvaltningsskik, hvor udtalelser fra Folketingets ombudsmanden danner grundlag for, hvad der antages at være god forvaltningsskik,

I Skatteforvaltningen er der opstillet et internt mål om, at der skal kvitteres indenfor 14 dage efter modtagelse af en henvendelse, bortset fra aktindsigt, hvor der gælder en lovbestemt sagsbehandlingsfrist. Se nærmere afsnit A.A.6.2.3 Kompetence og sagsbehandling ved afgørelser om aktindsigt om underretning.

Kvitteringens indhold

Kvitteringen skal informere om tidsfristen for forventet besvarelse. Endvidere kan kvitteringen orientere om, hvem der er sagsbehandler, eller i hvilken afdeling henvendelsen skal besvares. I kvitteringen er der ligeledes mulighed for at bede om eventuelle yderligere oplysninger.

Kan sagen ikke færdigbehandles inden for den tidsfrist, der er oplyst, underretter Skatteforvaltningen herom. Endvidere skal oplyses om, hvorfor sagens behandling har trukket ud, og hvornår behandlingen nu forventes afsluttet.

Undtagelse for at kvittere

Kvittering kan undlades i de tilfælde, hvor henvendelsen færdigbehandles inden for 14 dage.

I sådanne tilfælde kan fx en afgørelse sendes ud uden forudgående kvittering.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.