Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.6.2.2.2.6 Ekstrahering efter forvaltningsloven

Ekstrahering

Efter FVL § 14 a, stk. 1, omfatter retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af §§ 12 og 14 uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagens afgørelse. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i sådanne dokumenter. For så vidt angår eksterne faglige vurderinger gælder dette dog ikke for dokumenter omfattet af § 14, nr. 3, om faglige vurderinger til brug for retssager og overvejelser herom.

Adgangen til at blive gjort bekendt med oplysninger, der i givet fald skal ekstraheres, er undergivet de begrænsninger, der følger af lovens almindelige regler. Betydningen af, at en oplysning er omfattet af ekstraheringspligten efter § 14 a, er således på den ene side, at oplysningerne er undergivet partsaktindsigt, uanset at de er indeholdt i et dokument, der som sådan er undtaget fra aktindsigt. På den anden side vil oplysningerne efter omstændighederne kunne undtages fra aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i §§ 15-15c. Hvor det står klart, at oplysningerne kan undtages efter §§ 15-15c, er der intet krav om, at myndigheden først tager stilling til - og i sin begrundelse for afgørelsen nærmere redegør for - hvilke oplysninger der præcist er ekstraheringspligtige, før den alligevel afslår indsigt efter disse bestemmelser.

Ekstraheringspligten kan gennemføres ved, at de oplysninger eller vurderinger, der skal meddeles aktindsigt i, skrives over på et særskilt dokument, eller ved, at oplysningerne i det pågældende dokument dækkes over, så det alene er de ekstraheringspligtige oplysninger der er synlige.

Afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter stk. 1, 1. pkt., er, at der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Omfattet er fx oplysninger om gjorte iagttagelser, resultatet af foretagne målinger og andre undersøgelser, fastslåede oplysninger om økonomiske forhold, fx størrelsen af skattepligtig indkomst, samt modtagelse af oplysninger om et bestemt hændelsesforløb.

Ved en faglig vurdering, jf. stk. 1, 2. pkt., forstås en vurdering, der er foretaget af en person, institution eller myndighed, som på grund af sin faglige viden og indsigt har særlige forudsætninger for at udtale sig om et bestemt spørgsmål.

Det er både efter 1. og 2. pkt. en betingelse, at de pågældende oplysninger er relevante for sagens afgørelse. Kravet indebærer ikke, at ekstraheringspligten er begrænset til de oplysninger om sagens faktiske grundlag, som myndigheden rent faktisk har lagt til grund for sin beslutning i sagen. Omfattet er også faktiske oplysninger, der er indgået i sagen, og som taler imod myndighedens beslutning.

Derimod skal irrelevante oplysninger ikke ekstraheres. Dette vil fx kunne være tilfældet, hvor oplysningerne er indgået i sagen ved en fejl og ikke blevet anvendt ved sagens behandling. Ekstraheringspligten indtræder heller ikke i tilfælde, hvor oplysningerne på et tidligt tidspunkt i sagens behandling forekom relevante, men hvor sagens udvikling har bevirket, at oplysningerne nu må anses for uden betydning, fx fordi de er blevet erstattet med bedre og opdaterede oplysninger (efterfølgende irrelevans).

Efter § 14 a, stk. 2, gælder ekstraheringspligten ikke i det omfang, de pågældende oplysninger fremgår af dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.