Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.6.2.2.2.3 Sagstyper omfattet af forvaltningslovens regler om aktindsigt

Indhold

Dette afsnit handler om afgrænsning af den type sager, der er omfattet af forvaltningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Afgørelsessager
  • Sager, der ikke er omfattet af loven
  • Afgjorte straffesager.

Afgørelsessager

Forvaltningsloven gælder for anmodninger om aktindsigt i afgørelsessager, dvs. sager hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Se FVL § 2, stk. 1.

Ved afgørelser forstås konkrete retsakter, der fastsætter, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde.

Sager, der ikke er omfattet af loven

Loven gælder ikke for sager om

  • faktisk forvaltningsvirksomhed
  • processuelle beslutninger
  • indstillinger og høringsudtalelser til en anden myndighed
  • tjenestebefalinger og almindelige beslutninger om tjenstlige forhold
  • generelle retsakter
  • indgåelse af kontraktforhold og andre privatretlige dispositioner. Se afsnit A.A.2 Afgørelser kontra vejledning Afgørelse kontra vejledning (begrebsafklaring).

Reglerne om aktindsigt gælder heller ikke for verserende straffesager, herunder administrative straffesager på skatteministeriets område. Se FVL § 11, stk. 1. For aktindsigt i verserende straffesager gælder forsvarerbistandsloven.

For at der er tale om en administrativ straffesag, må det kræves, at den kompetente myndighed har taget konkrete skridt til at behandle sagen som straffesag, dvs. at sagen er oversendt til vurdering af muligt strafansvar. Se afsnit A.C.3.4.1 Sådan opstår en sag til vurdering af muligt strafansvar.

Om forsvarers adgang til aktindsigt. Se afsnit A.C.3.3.4 Forsvarers adgang til materiale om sagen.

Om sigtedes m.fl. adgang til aktindsigt. Se afsnit A.C.3.9 Aktindsigt i en administrativ straffesag

Afgjorte straffesager

En part i en straffesag kan dog opnå aktindsigt efter særlige regler, når sagen er afgjort. Se FVL § 18.

I modsætning til hovedreglen om, at anmodninger om aktindsigt ikke skal være begrundet, er det efter denne bestemmelse en betingelse, at parten kan anføre væsentlige grunde til støtte for ønsket om aktindsigt.

Denne betingelse vil eksempelvis være opfyldt, hvis der er en begrundet formodning om, at aktindsigt vil sætte en part i stand til at gøre et erstatningsansvar gældende over for sigtede eller tiltalte i sagen, eller hvis denne part herved vil kunne godtgøre, at der er begået en fejl ved straffesagens behandling. Det vil endvidere kunne tillægges betydning, om den pågældende part vil kunne skaffe sig oplysningerne på anden måde.

Det påhviler parten selv at godtgøre, at denne betingelse for at blive gjort bekendt med sagens dokumenter er opfyldt. Selv i tilfælde, hvor aktindsigt er rimeligt begrundet af hensyn til partens mulighed for at varetage sit tarv, kan de modhensyn, der er nævnt i FVL § 18, stk. 1, føre til, at aktindsigt må afslås.  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.