Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.6.1.2.5 Undtagelse fra den særlige tavshedspligt

Indhold

Dette afsnit handler om en undtagelse fra hovedreglen om den særlige tavshedspligt. Se skatteforvaltningslovens (SFL (skatteforvaltningsloven)) § 17, stk. 2 - 4, som er gennemført ved Lov nr. 591 af 18/06/2012 om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.), § 9, nr. 1.  

Afsnittet indeholder:

  • Undtagelse fra hovedreglen - offentliggørelse af selskabers m.v. skattebetalinger m.v. 
  • Selskaber mv. omfattet af undtagelsen om offentliggørelse 
  • Oplysninger omfattet af undtagelsen om offentliggørelse
  • Offentliggørelse.

Undtagelse fra hovedreglen - offentliggørelse af selskabers m.v. skattebetalinger m.v.

Som en undtagelse fra hovedreglen om skattemyndighedernes særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, kan told- og skatteforvaltningen offentliggøre en række nærmere opregnede skatteoplysninger om en række nærmere afgrænsede typer af selskaber m.v. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 17, stk. 2 - 4.

Undtagelsen indebærer, at oplysningerne efter offentliggørelse ikke længere vil være fortrolige. Offentliggjorte oplysninger vil derfor hverken være omfattet af skattemyndighedernes særlige tavshedspligt eller forvaltningslovens almindelige tavshedspligt, der gælder for andre forvaltningsmyndigheder. Da oplysningerne ved offentliggørelse vil være tilgængelige for enhver, vil de heller ikke være omfattet af forvaltningslovens og offentlighedslovens regler om aktindsigt efter anmodning.

Alle andre oplysninger end de, der specifikt  er angivet i undtagelsen, vil fortsat være omfattet af skattemyndighedernes særlige tavshedspligt.

Da undtagelsen kun omfatter oplysninger om selskaber m.v., vil der ikke blive tale om at offentliggøre personoplysninger.

Selskaber mv. omfattet af undtagelsen om offentliggørelse

Undtagelsen omfatter selskaber m.v., der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, litra a og b, og fondsbeskatningslovens § 1. Dermed er både danske indregistrerede selskaber m.v. og faste driftssteder og faste ejendomme af udenlandske selskaber omfattet. Også selskaber, der efter selskabsskattelovens § 1, stk. 6, bliver skattepligtige til Danmark som følge af, at ledelsens sæde er her i landet, er omfattet. Selskaber m.v., der er fritaget for selvangivelsespligt efter skattekontrollovens § 4, stk. 1, nr. 2, eller fondsbeskatningslovens § 15, stk. 2 eller 3, er dog ikke omfattet af undtagelsen.

Oplysninger omfattet af undtagelsen om offentliggørelse

De oplysninger, der er omfattet af undtagelsen om offentliggørelse, er

  1. selskabets m.v. skattepligtige indkomst efter fradrag af underskud fra tidligere indkomstår,
  2. årets anvendte underskud fra tidligere indkomstår,
  3. den beregnede skat for indkomståret, og
  4. hvilken skattepligtsbestemmelse i selskabsskattelovens eller fondsbeskatningslovens selskabet m.v. er omfattet af, og om selskabet m.v. beskattes efter tonnageskatteloven.

Hvis et selskab m.v. er omfattet af kulbrinteskatteloven, kan oplysninger vedrørende selskabets kulbrinteindkomst m.v. tilsvarende offentliggøres. Disse oplysninger vedrørende kulbrinteindkomsten vil kunne offentliggøres særskilt specificeret på henholdsvis særskilt indkomst og kulbrinteindkomst.

I tilfælde, hvor selskabet m.v. indgår i en sambeskatning, kan told- og skatteforvaltningen offentliggøre oplysningerne om selskabet samlet for de sambeskattede selskaber med angivelse af, hvilke selskaber der indgår i sambeskatningen. Det vil således være sambeskatningsindkomsten, den beregnede skat heraf og de samlede anvendte underskud fra tidligere år, der offentliggøres.

Oplysningerne om selve sambeskatningskredsen, dvs. hvilke selskaber der er sambeskattede i et givent indkomstår, vil blive opgjort ved indkomstårets slutning. Det er således status på dette tidspunkt, der vil indgå i de offentliggjorte oplysninger.

Offentliggørelse

Undtagelsen fra hovedreglen om den særlige tavshedspligt har virkning fra den 1. juli 2012. Told- og skatteforvaltningen kan dermed fra denne dato offentliggøre den kategori af oplysninger, der er omfattet af undtagelsen. Der offentliggøres imidlertid alene oplysninger vedrørende indkomståret 2011 og senere indkomstår.

Oplysningerne om selskabernes m.v. skatteforhold offentliggøres ca. en måned efter udsendelse af årsopgørelserne. Disse oplysninger vil være tilgængelige, indtil oplysninger for det følgende år offentliggøres.

På selvangivelserne for indkomståret 2012 og fremover gøres der eksplicit opmærksom på, hvilke oplysninger der vil blive offentliggjort, når årsopgørelserne er udsendt, da f.eks. oplysning om det anvendte underskud fremført fra tidligere indkomstår alene fremgår af selvangivelsen, men ikke af årsopgørelsen.

Ved opslag på www.skat.dk vedrørende de offentliggjorte oplysninger om selskabernes m.v. skatteforhold kan der søges på enten navn eller CVR-nr.

Hvis et selskab m.v. ikke er enig i de offentliggjorte oplysninger, er det den almindelige klageadgang og adgang til genoptagelser, som gælder for skattesager, der finder anvendelse. Se afsnit A.A.10.1 Klagestruktur Klage og afsnit A.A.8 Fristregler Genoptagelse.

I tilfælde af egentlige og åbenlyse fejl i de offentliggjorte oplysninger fastsættes en procedure for håndteringen heraf. Denne procedure vil fremgå af hjemmesiden.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.