Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.6.1.1 Almindelig tavshedspligt

Indhold

Dette afsnit handler om den almindelige tavshedspligt efter forvaltningsloven. (FVL)

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Myndigheder omfattet af almindelig tavshedspligt
  • Oplysninger omfattet af almindelig tavshedspligt
  • Omfanget af almindelig tavshedspligt.

Regel

Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c - 152 f. Dette gælder, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Se forvaltningsloven FVL § 27.

Myndigheder omfattet af almindelig tavshedspligt

Straffelovens regler om tavshedspligt gælder efter § 152 for alle, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, dvs. alle med tilknytning til Folketinget, domstolene og den offentlige forvaltning. I forvaltningsloven er det præciseret, at straffelovens almindelige bestemmelser om tavshedspligt i offentlig tjeneste eller hverv omfatter alle inden for den offentlige forvaltning. Se FVL § 27, stk. 1.

Afgivelse af vidneforklaring for offentlig ansatte, se A.A.10.3.5 Vidneforklaring om forhold, der er omfattet af tavshedspligt.

Oplysninger omfattet af almindelig tavshedspligt

Straffeloven indeholder ingen nærmere angivelse af, hvilke offentlige og private interesser, der kan føre til, at en oplysning må anses for at være fortrolig. Forvaltningsloven indeholder imidlertid en opregning af de hensyn, der efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde kan føre til, at en oplysning er fortrolig og dermed undergivet tavshedspligt. Opregningen er ikke udtømmende, men må antages at dække langt den overvejende del af de hensyn, der kan føre til tavshedspligt. Se FVL § 27, stk. 1, nr. 1 - 5.

Omfanget af almindelig tavshedspligt

Straffeloven indeholder endvidere ikke en fuldstændig angivelse af tavshedspligtens omfang.

Den strafbare handling beror derfor på, om der er tale om "uberettiget" videregivelse. Dette gælder uden for de tilfælde, hvor der i medfør af lov eller EU-forordning er pligt til at videregive fortrolige oplysninger, eller hvor videregivelse er i overensstemmelse med åbenbar almeninteresse.

Myndighederne på Skatteministeriets område er omfattet af specielle tavshedsforskrifter, der pålægger disse myndigheder en tavshedspligt, der er mere vidtgående for så vidt angår en række særligt opregnede oplysninger om private forhold.

Den almindelige tavshedspligt efter forvaltningsloven har derfor kun selvstændig betydning for oplysninger om offentlige forhold.

Oplysninger, der er omfattet af den almindelige tavshedspligt, kan videregives efter de samme regler, som gælder for videregivelse af oplysninger omfattet af skattemyndighedernes særlige tavshedspligt. Se mere A.A.6.1.2.4 Omfanget af den særlige tavshedspligt.  

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.