Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.3 Kompetencefordelingen mellem Skatteforvaltningen og Skatterådet

Indhold

Dette afsnit handler om, i hvilke tilfælde henholdsvis Skatteforvaltningen og Skatterådet har kompetencen til at give bindende svar.

Afsnittet indeholder:

  • Skatteforvaltningens kompetence
  • Skatterådets kompetence
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv..

Skatteforvaltningens kompetence

Det er Skatteforvaltningen, der som udgangspunkt har kompetencen til at give bindende svar. Som undtagelse herfra gælder, at en anmodning om bindende svar skal besvares af Skatterådet i de tilfælde, der er nævnt i SFL (skatteforvaltningsloven) § 21, stk. 4. Se nærmere nedenfor.

Endvidere kan Skatteforvaltningen af egen drift vælge at lade Skatterådet besvare en anmodning. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 2, stk. 2. Det vil her bl.a. have betydning, om spørgeren selv har bedt om at få svar fra Skatterådet, eller om det må anses for hensigtsmæssigt at indhente syn og skøn i sagen. Formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen, Motorstyrelsen og Vurderingsstyrelsen har indgået en aftale, hvor der er sket en nærmere præcisering af afgrænsningen mellem svar, der skal afgives af Skatteforvaltningen, henholdsvis Skatterådet. Aftalen er offentliggjort som SKM2022.501.SKTST. Denne aftale erstatter SKM2021.432.SKTST. 

Bemærk

I Skatterådsaftalen, offentliggjort som SKM2022.501.SKTST, er adgangen til at afvise, uden at spørgsmålet bliver forelagt Skatterådet, udvidet, jf. punkt 2.6.

En anmodning om bindende svar kan efter ændringen af Skatterådsaftalen også afvises af Skattestyrelsen, Motorstyrelsen eller Vurderingsstyrelsen efter skattestyrelseslovens §§ 21, stk. 1-3, og 24, stk. 2, uden at spørgsmålet om afvisningen forelægges Skatterådet. Dette kan dog kun ske i de tilfælde, hvor afvisningen ikke er principiel. Hvis afvisningen er af principiel karakter, skal den forelægges Skatterådet.

Skatterådets kompetence

I visse situationer er det obligatorisk, at en anmodning om bindende svar skal besvares af Skatterådet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 21, stk. 4.  Det gælder hvis

  • svaret vil kunne få konsekvenser for et større antal skattepligtige,
  • svaret vedrører større økonomiske værdier,
  • svaret angår fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen,
  • der ved besvarelsen skal tages stilling til et EU-retligt spørgsmål af væsentlig rækkevidde eller
  • sagen i øvrigt har påkaldt sig eller skønnes at ville påkalde sig større offentlig interesse.

Aftalen mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen rummer en nærmere afgrænsning af, hvilke anmodninger der skal besvares af Skatterådet.

Hvis spørgeren gør gældende, at et svar afgivet af Skatteforvaltningen skulle have været afgivet af Skatterådet efter retningslinjerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 21, stk. 4, kan dette påklages særskilt til ankenævnet/Landsskatteretten.

Alle Skatterådets bindende svar bliver som udgangspunkt offentliggjort som SKM-meddelelser, se SKM2008.273.SKAT. Hvis det vurderes, at det bindende svar ikke kan anonymiseres fuldt ud, og at offentliggørelse derfor kan indebære et brud på skattemyndighedernes særlige tavshedspligt, må det bindende svar ikke offentliggøres. Se også A.A.1.3.2 Skatterådets opgaver og fremgangsmåden ved behandlingen af disse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT-meddelelser mv.

SKM2022.501.SKTST

Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen, Motorstyrelsen og Vurderingsstyrelsen om sager, som skal forelægges for Skatterådet.

Denne aftale erstatter

SKM2021.432.SKTST

SKM2008.273.SKAT

Offentliggørelse af Skatterådets bindende svar som SKM-meddelelser.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.