Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.3.1 Baggrund og regler

Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden for, at der findes regler om bindende svar og giver overblik over disse regler.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrunden for reglerne
  • Hvor findes reglerne.

Baggrunden for reglerne

Baggrunden for reglerne om bindende svar er at give borgerne mulighed for gennem en forenklet sagsbehandling at få et hurtigt og bindende svar om almindeligt forekommende skattespørgsmål på det tidspunkt, der passer den enkelte. Dermed styrkes borgernes retsstilling ved at forøge forudsigeligheden af de skattemæssige konsekvenser af den enkeltes dispositioner. Reglerne skal endvidere ses i lyset af bestræbelserne på at flytte ressourcer fra efterfølgende kontrol til forudgående vejledning og service.

Reglerne om bindende svar giver borgere og virksomheder mulighed for at få besvaret spørgsmål, således at svaret er bindende for Skatteforvaltningen i forhold til spørgeren ved efterfølgende behandling af det pågældende spørgsmål. Det drejer sig om spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren eller eventuelt for andre end spørgeren af spørgerens disposition, når Skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet.

Uanset reglerne om bindende svar er Skatteforvaltningen forpligtet til at yde vejledning om forståelsen og anvendelsen af lovgivningen på Skatteministeriets område. Se forvaltningslovens § 7. Om retsvirkningen af almindelig vejledning henvises til A.A.7.4.1 Vejledningspligt.

Hvor findes reglerne

Reglerne om bindende svar findes i SFL (skatteforvaltningsloven) §§ 21-25, jf. seneste bekendtgjorte skatteforvaltningslov (Lov nr. 835 af 03/06/2022).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.