Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.2.8.1 Hvad er en uformel forhåndsbesked– kendetegn og afgrænsning

Indhold

Dette afsnit handler om, hvad en ulovbestemt forhåndsbesked er, samt om afgrænsningen til bindende svar og andre udtalelser fra Skatteforvaltningen.

Afsnittet indeholder:

  • Individuel og konkret forhåndsbesked
  • Synonymer til uformel forhåndstilkendegivelse
  • En uformel forhåndstilkendegivelse er ikke bindende for Skatteforvaltningen
  • Afgrænsning til bindende svar
  • Afgrænsning til andre udtalelser
  • Overblik - hvad siger retspraksis.

Individuel og konkret forhåndsbesked

Mundtlige eller skriftlige tilkendegivelser med et konkret indhold, som er afgivet af Skatteforvaltningen til en bestemt borger eller virksomhed, betegnes under ét som forhåndsbeskeder. Ordet "besked" signalerer, at den kan have forskellig form og indhold, og der er ingen lovregler herom.

At en forhåndsbesked betegnes som ulovbestemt, signalerer, at den er afgivet på et ulovbestemt grundlag, modsat bindende svar, der er en lovbestemt forhåndsbesked.

Synonymer til ulovbestemt forhåndsbesked

En ulovbestemt forhåndsbesked kaldes også en uformaliseret forhåndstilkendegivelse eller en uformel forhåndstilkendegivelse.

En ulovbestemt forhåndsbesked kan være bindende for Skatteforvaltningen

I de tilfælde, hvor Skatteforvaltningen alene udreder en sags faktiske omstændigheder eller i en uforbindende udtalelse foretager retlige vurderinger, er der ikke tale om afgørelsessager i forvaltningslovens forstand. Det betyder, at borgeren/virksomheden som udgangspunkt ikke kan støtte ret på sådanne udtalelser.

Ulovbestemte forhåndsbeskeder har karakter af en afgørelse, når forhåndsbeskeden er forpligtende for myndigheden, og parten således kan støtte ret direkte på forhåndsbeskeden. Bliver en ulovbestemt forhåndsbesked bindende, beskrives det i retspraksis således, at borgeren/virksomheden kan støtte ret ud fra et forventningsprincip. Se om dette i afsnittet om betingelser for at støtte ret på en ulovbestemt forhåndsbesked (A.A.2.8.3 Betingelser for at støtte ret på en forhåndsbesked)

Afgrænsning til bindende svar

Hvis borgeren/virksomheden ønsker en tilkendegivelse fra Skatteforvaltningen, som der med sikkerhed kan støttes ret på, skal borgeren/virksomheden i stedet anmode om et bindende svar. Se afsnit A.A.4.2 og A.A.3.

Afgrænsning til andre udtalelser

En generel udtalelse, der er rettet til en bestemt borger/virksomhed, og som er givet som led i Skatteforvaltningens opfyldelse af vejledningsforpligtelsen, er ikke forhåndsbeskeder. Se FVL § 7. Se om Skatteforvaltningens vejledningspligt i afsnit A.A.7.4.1 og A.A.2.7.2.

En generel udtalelse fra Skatteforvaltningen, der ikke er rettet til en konkret borger/virksomhed, er heller ikke en forhåndsbesked. Generelle udtalelser er i stedet udtryk for Skatteforvaltningens generelle praksis på et område. Tilsvarende er en intern regel i form af en intern meddelelse, et styresignal eller Skatteministeriets juridiske vejledninger ikke forhåndstilkendegivelser. Om der kan støttes ret herpå afgøres i stedet ud fra lighedsgrundsætningen. Se afsnit A.A.7.1 om lighedsgrundsætningen.

Overblik - hvad siger retspraksis

Det er retspraksis, der afgør, om en uformel forhåndsbesked helt undtagelsesvis binder Skatteforvaltningen ved en efterfølgende afgørelse.

Retspraksis bygger på almindelige forvaltningsretlige principper om tilbagekaldelse og ugyldighed af forvaltningsafgørelser.

Det er en grundlæggende forudsætning for, at en uformel forhåndstilkendegivelse kan blive bindende, at spørgeren har modtaget en klar, positiv og entydig tilkendegivelse og disponeret i overensstemmelse med den. Se nærmere afsnit A.A.2.8.3 om betingelserne for, at en uformel forhåndstilkendegivelse undtagelsesvis binder Skatteforvaltningen.

Selvom de nævnte betingelser undtagelsesvis er opfyldt, vil relevante urigtige eller ændrede forudsætninger under alle omstændigheder betyde, at den uformelle forhåndstilkendegivelse ikke bliver bindende for Skatteforvaltningen. Se afsnit A.A.2.8.4 om, at der ikke må foreligge urigtige eller ændrede forudsætninger.

Hvis der er taget et forbehold i den uformelle forhåndstilkendegivelse om, at den ikke er bindende, kan det betyde, at der ikke kan støttes ret på den, uanset, at den i øvrigt opfylder retspraksis krav til at blive bindende. Se afsnit A.A.2.8.5 om forbehold i forhåndstilkendegivelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.