Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.1.6.1.3 Møder

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for skatteankenævnenes møder.

Afsnittet indeholder:

 • Grundlæggende regler for møderne
 • Indkaldelse til møder
 • Materiale til nævnet
 • Beslutningsdygtighed
 • Afstemningsregler
 • Protokol.

Grundlæggende regler for møderne

Ankenævnet udøver sin virksomhed i møder, herunder eventuelt i møder i besluttende led i ankenævn. Formanden fastsætter efter aftale med Skatteankestyrelsen tid og sted for møderne i det samlede ankenævn og i besluttende led i ankenævnet.

Formanden kan bestemme, at medlemmernes deltagelse i møderne kan ske digitalt.

Møderne er ikke offentlige.

Lyd- og billedoptagelse af møderne må ikke finde sted.

Se BEK 1041 af 22/06/2022 § 10, stk. 1.

Indkaldelse til møder

Det er formanden, der efter aftale med Skatteankestyrelsen, som fastsætter tid og sted for mødernes afholdelse. Skatteankestyrelsen foretager herefter indkaldelse til møderne. Formanden skal dog, såfremt 1/3 af medlemmerne forlanger det, inden 14 dage indkalde til møde.

Mødeindkaldelsen skal så vidt muligt fremsendes med mindst en uges varsel.

Dagsordenen udsendes samtidig med mødeindkaldelsen.

Formanden fastsætter efter aftale med Skatteankestyrelsen mødets dagsorden. 

Se BEK nr. 1041 af 22/06/2022 § 10.

Materiale til nævnet

Sammen med mødeindkaldelsen skal medlemmerne modtage

 • Oplysninger om, hvorvidt klager ønsker at udtale sig mundtligt over for ankenævnet.

Dette gælder dog ikke, hvis medlemmerne tidligere har modtaget materialet. Hvis der er tale om et antal enslydende sager, kan Skatteankestyrelsen beslutte, at der kun skal sendes materiale vedrørende én sag, som angives som eksempel for alle sagerne.

Se BEK nr. 1041 af 22/06/2022 § 10.

Beslutningsdygtighed

For at det samlede skatteankenævn kan træffe afgørelse, skal mindst halvdelen af ankenævnets medlemmer eller deres stedfortrædere være til stede. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 10, stk. 2.

Et besluttende led kan træffe afgørelse, når mindst 3 medlemmer af leddet eller deres stedfortrædere deltager. Dette gælder uanset det besluttende leds størrelse. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 10, stk. 3.

Formanden eller en næstformand skal altid deltage i afgørelsen.

Afstemningsregler

Skatteankenævnet træffer sine afgørelser ved afstemning. Det er formanden, der beslutter, i hvilken rækkefølge de stillede forslag sættes til afstemning. Afstemningen foregår ved håndsoprækning og afgøres ved stemmeflerhed. Hvis et eller flere medlemmer deltager digitalt på mødet, foregår afstemning ved hvert medlems klare mundtlige tilkendegivelse om sin stemmeafgivelse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Det enkelte skatteankenævnsmedlem har pligt til at tage stilling til de afgørelser, nævnet skal træffe. Undlader et medlem at stemme, betragtes dette, som om medlemmet har stemt for det forslag, der er til afstemning.

Afstemning i en sag kan undlades, hvis formanden skønner, at afstemning er unødvendig, og ingen medlemmer forlanger, at der foretages afstemning.

Se  BEK nr. 1041 af 22/06/2022 § 11.

Protokol

Der skal føres en protokol over skatteankenævnets møder. Protokollen skal som minimum indeholde følgende

 • Dato og tidspunkt for mødets begyndelse og afslutning
 • Oplysning om mødedeltagere, herunder om en mødedeltager har deltaget digitalt i mødet.

For hver enkelt sag skal følgende fremgå af protokollen

 • Navn, adresse og cpr-nummer på klager
 • Hvilket indkomstår der er klaget over
 • Identifikation af sagen
 • Kort begrundelse for afgørelsen
 • Oplysninger om forskellige opfattelser under afstemningen både vedrørende resultatet og vedrørende begrundelsen samt stemmetallet for hver opfattelse, herunder angivelse af, hvilke nævnsmedlemmer der er uenige i afgørelsen.

Protokollen skal tillige påføres bemærkninger i hver sag, hvis en af følgende situationer opstår

 • Hvis en klage tilbagekaldes mundtligt i forbindelse med nævnsmødet
 • Hvis der træffes afgørelse vedrørende et medlems habilitet i en sag
 • Et eller flere medlemmer ønsker deres mindretalsudtalelse efter § 12, stk. 2, nr. 5, forelagt for Skatterådet.

Formanden eller næstformanden godkender som mødeleder protokollen.

Se BEK nr. 1041 af 22/06/2022 § 12.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.