Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.1.4 Kommunale servicecentre

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlaget for kommunale servicecentre
  • De kommunale servicecentres kompetence.

Regelgrundlaget for kommunale servicecentre

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen i landets kommuner skal løse opgaver, der har karakter af borgervejledning og lignende faktisk forvaltningsmyndighed, og som efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 1 hører under Skatteforvaltningens opgaver. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 16, stk. 2.

Skatteministeren har udnyttet denne bemyndigelse. Se bkg. nr. 1007 af 20. oktober 2005 om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet.

De kommunale servicecentres kompetence

De kommunale servicecentre kan give generel vejledning og i visse tilfælde kan de også udøve lignende faktisk forvaltningsvirksomhed.

Generel vejledning

Kommunerne er ikke bemyndiget til at træffe nogen form for forvaltningsafgørelser.

Kommunernes beføjelser er generel vejledning og information, herunder udlevering af informationsmateriale mv. De kan også give bistand til søgning af relevante oplysninger på Skatteforvaltningens hjemmeside, samt i øvrigt vejledning i brugen af digitale tjenester. Se BEK nr. 1007 af 20/10/2005 §§ 2-3.

Øvrig faktisk forvaltningsvirksomhed

Hvad angår øvrig faktisk forvaltningsvirksomhed omfatter bemyndigelsen

  • en række ekspeditioner i relation til administrationen af forskud, eksl. forskudsændringer, som forudsætter, at der træffes afgørelse
  • modtagelse af selvangivelser, forskudsskemaer og øvrigt materiale på vegne af Skatteforvaltningen.

I relation til frister anses materiale for modtaget hos Skatteforvaltningen den dato, som materialet er modtaget hos kommunen.

Kommunen skal vejlede om betydningen af formkrav og frister.

Se BEK nr. 1007 af 20/10/2005 §§ 4-5.

Grænser for den saglige kompetence

I det omfang behandlingen af en borgerhenvendelse vil gå uden for rammerne af bemyndigelsen i bekendtgørelsen, skal kommunen straks foretage den fornødne videreformidling til Skatteforvaltningen. Omvendt er det fastsat, at Skatteforvaltningen ikke kan henvise borgerhenvendelser om skat til en kommune. Se BEK nr. 1007 af 20/10/2005 § 6. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.