Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.1.3.1 Skatterådets organisation

Indhold

Dette afsnit handler om Skatterådets organisation.

Sammensætning mv.

Skatterådet består af 19 medlemmer. Folketinget vælger seks medlemmer, mens tretten medlemmer, herunder formanden og næstformanden, udnævnes af skatteministeren. Blandt de medlemmer, som skatteministeren udnævner, skal der være repræsentanter for en række interesseorganisationer og for kommunerne. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 3.

Skatterådet sekretariatsbetjenes af Skatteforvaltningen. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 4, stk. 5.

Repræsentanter fra Skatteforvaltningen deltager således som sekretariat for Skatterådet for at forelægge de sager, som efter dagsordenen skal behandles på mødet. De pågældende medarbejdere har adgang til at deltage i rådets drøftelser, men har ingen stemmeret. Se BEK nr. 1035 af 25/10/2005 § 1, stk. 4.

Udnævnelse og afskedigelse

Den ordinære funktionsperiode er på 6 år. Der gælder dog ingen fast funktionsperiode for formanden og næstformanden. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 3, stk. 2.

Medlemmerne skal opfylde de almindelige habilitetsregler. Se A.A.7.3 Inhabilitet.

Skatteministeren kan under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet person og anmode om, at der indstilles en anden person. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 3, stk. 1.

Hvis et medlem er fraværende fra Skatterådets møder i en sammenhængende periode på mere end seks måneder, uden at der er meddelt medlemmet orlov, ophører den pågældende med at være medlem af Skatterådet. Der vælges eller udnævnes så et medlem for den resterende del af perioden efter reglerne i § 3, stk. 1 i Skatteforvaltningsloven.

Det samme gælder, hvis et medlem i øvrigt udtræder af rådet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 3, stk. 2.

Skatteministeren kan efter anmodning meddele et medlem orlov fra rådet i en periode i indtil 12 måneder regnet fra skatteministerens meddelelse af orlov. Der vælges eller udnævnes et midlertidigt medlem af rådet for orlovsperioden. Yderligere orlov kan ikke meddeles. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 3, stk. 3.

Skatteministeren kan under særlige omstændigheder afskedige et medlem af Skatterådet. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 3, stk. 5.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.