Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>
Skatteministeriet består af et departement og af Skatteforvaltningen, der er en myndighed. Skatteforvaltningen består af Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Vurderingsstyrelsen. Dertil kommer Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.

A.A.1.1.1 Skatteministeriets organisation

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteministeriets organisation. 

Skatteministeriets koncern

Skatteministeriet består af et departement og af Skatteforvaltningen, der er en myndighed, som pr. 1. juli 2018 består af Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Vurderingsstyrelsen. Dertil kommer Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen. ►◄ 

Departementet

Departementet er delt i tre afdelinger, der varetager henholdsvis lovgivning, politik og samfundsøkonomi, koncernstyring og udvikling samt kommunikation og ledelsesbetjening. 

 • Lovgivning og Økonomi
 • Koncernstyring
 • Stab og Kommunikation 

Lovgivning og Økonomi
Lovgivning og Økonomi består af fagkontorer for lovområderne og et tværgående kontor vedrørende økonomi og politik. Kontorerne beskæftiger sig bl.a. med lovforslag, lovændringer og økonomiske beregninger af de samfundsmæssige konsekvenser ved ændrede skatteregler.

Koncernstyring
Koncernstyring består af kontorer, der har til opgave at udvikle og føre tilsyn med koncernens forretning, økonomi, organisering og lokalisering. De primære fokusområder er mål og resultatstyring, budgetopfølgning, finanslov og strategisk HR samt forretningsstrategi og IT-strategi. 

Stab og Kommunikation
Stab og Kommunikation har til opgave at sikre den tværgående koordinering af opgavevaretagelse i departementet. Centeret beskæftiger sig bl.a. med minister- og ledelsesbetjening, politisk kommunikation, presse og koncernkommunikation. 

Skatteforvaltningen består af syv specialiserede styrelser.

De syv styrelser:

Administrations- og Servicestyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsens hovedopgaver er:

 • Personaleadministration
 • Rekruttering og personalejura
 • Kompetencer og udvikling
 • Måling, analyse og ledelsesinformation
 • Regnskabsservice
 • Økonomisystemer
 • Post og arkiv
 • Bygninger og lokalisering
 • Interne servicefunktioner

Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsens hovedopgaver er:

 • Inddrivelse af fordringer
 • Oprydning i gamle fordringer
 • Pengestrømme
 • Bobehandling
 • Udlægsforretninger, tvangssalg og fogedretssager
 • International inddrivelse
 • Vejledning og klagesager

Motorstyrelsen

Motorstyrelsens hovedopgaver er:

 • Værdifastsættelse og registreringsafgift
 • Import og eksport
 • Visitering og specialkøretøjer
 • Leasing
 • Vejledning og klagesagsbehandling
 • Udlevering af nummerplader
 • Administration af Motorregisteret
 • Kontrol på motorområdet

Skattestyrelsen

Skattestyrelsens hovedopgaver er:

 • Henvendelser på skatte-, moms- og afgiftsområdet
 • Vejledning, afregning og kontrol på personområdet, erhvervsområdet og selskabsområdet
 • Juridiske funktioner, herunder lovfortolkning på skatte-, moms-, og afgiftsområdet og processuelle regler
 • Juridisk sagsbehandling, herunder bindende svar på skatte-, moms- og afgiftsområdet samt straffesager
 • Angivelser og betalinger
 • Regnskab § 38

Toldstyrelsen

Toldstyrelsens hovedopgaver er:

 • Driftsrelaterede kundeopgaver
 • Toldekspedition og vejledning
 • Administration og sagsbehandling
 • Planlægning, koordinering og gennemførsel af kontrol, herunder geografiafhængige kontrolopgaver ved grænser og havne

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens hovedopgaver er:

 • Nyudvikling af IT, processer og data
 • Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af nuværende IT-systemer
 • Datakvalitet, dataanvendelse, datamodeller og procesmodel på tværs af koncernen
 • Avancerede dataanalyser og udvikling af værktøjer

Vurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsens hovedopgaver er:

 • Vurderinger af ejerboliger og ejendomme
 • Generering af ejendomsværdier
 • Løbende evaluering og kvalitetssikring af data og afgørelser
 • Sagsbehandling ifm. udarbejdelse af vurderinger
 • Formidling af vurderinger til borgerne
 • Klagesagsbehandling og genoptagelsessager 

Borger- og retssikkerhedschefens arbejdsområde er hele Skatteforvaltningen.

Se afsnit A.A.1.2 Borger- og retssikkerhedschefen og DPO. ►om Borger- og retssikkerhedschefen og DPO◄

Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er en selvstændig styrelse under Skatteministeriets koncern.

Se afsnit A.A.1.5 Spillemyndigheden.

Landsskatteretten

Landsskatteretten er et uafhængigt nævn under Skatteministeriets koncern.

Se afsnit A.A.1.7 Landsskatteretten.

Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen er en selvstændig styrelse under Skatteministeriets koncern. 

Se afsnit A.A.1.8 Skatteankestyrelsen.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

►Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er overført til Finansministeriet. Se BEK nr. 15 af 10/01/2023 § 5.◄

►◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.