Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.1.12.1 It-tilsynets organisering, formål, opgaver, beføjelser og whistleblowerordning

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • It-tilsynets organisering og formål
  • It-tilsynets opgaver og beføjelser
  • Whistleblowerordning.

It-tilsynets organisering og formål

For at styrke tilsynet og styringen med Skatteforvaltningens it-portefølje er der ved lov nr. 2187 af 29. december 2020 om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område oprettet et It-tilsyn.

Lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område trådte i kraft den 1. januar 2021.

Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Se lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 1, stk. 2.

It-tilsynet skal understøtte det tilsyn, der allerede foregår i Skatteministeriet, og supplere den rådgivning, der ydes af Statens It-råd. It-tilsynet skal yde rådgivning i forhold til Skatteforvaltningens it-område med særligt fokus på Skatteforvaltningens væsentligste udfordringer, herunder håndteringen af legacy-udfordringen og implementeringen af store lovkomplekser som f.eks. boligskatteforliget og nye EU-regler på toldområdet.

Det uafhængige it-tilsyn skal understøtte en styrket parlamentarisk kontrol af Skatteministeriets it-drift og it-udvikling. Med et særskilt it-tilsyn får regeringen og Folketinget uafhængige eksperter at læne sig op ad, når budgetter og tidsplaner for Skatteministeriets omfattende og komplekse it-drift og it-udvikling skal fastlægges.

It-tilsynets opgaver og beføjelser

It-tilsynet har en række beføjelser til at kontrollere og udtale sig om driften, vedligeholdelsen og udviklingen af Skatteforvaltningens it-område. Det kan ske enten på baggrund af en anmodning eller af egen drift. Skatteforvaltningen forpligtes til at overdrage de oplysninger, som It-tilsynet måtte efterspørge, sammen med de relevante dokumenter mv.

For at understøtte den parlamentariske kontrol skal Skatteforvaltningen underrette It-tilsynet og forelægge sagen for skatteministeren, hvis Skatteforvaltningen undtagelsesvist beslutter ikke at følge en anbefaling i en udtalelse fra It-tilsynet. Skatteministeren underretter Folketingets Skatteudvalg, hvis en anbefaling fra It-tilsynet ikke følges.

It-tilsynet afgiver årlige redegørelser for sit arbejde, som offentliggøres. Se lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 9.

Tavshedspligt

Skatteforvaltningslovens § 17 om tavshedspligt finder tilsvarende anvendelse for tilsynet. Se lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 11.

Inhabilitet

Forvaltningslovens §§ 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse ved tilsynets medlemmers og ansatte i sekretariatets behandling af en sag. Se lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 10.

Se også 

For yderligere oplysninger om It-tilsynet henvises til It-tilsynets hjemmeside www.itti.dk og lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.

Whistleblowerordning

It-tilsynet behandler indberetninger om alvorlige fejl i eller uregelmæssigheder forbundet med it-driften og udviklingen af Skatteforvaltningens it-systemer. Dette skal medvirke til at sikre, at eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder vedrørende både drift og udvikling af Skatteforvaltningens it-systemer bringes frem i lyset.

Se lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 4, stk. 1, nr. 4.

It-tilsynet modtager indberetninger fra Skatteministeriets whistleblowerordning. Denne ordning skal sikre, at ansatte, tidligere ansatte og samarbejdspartnere i Skatteministeriet får mulighed for at ytre sig - også anonymt - om fejl eller uhensigtsmæssigheder i både it-driften og it-udviklingen, så der kan handles i tide, og problemer kan blive løst.

Indberetninger skal sendes til Skatteministeriets whistleblowerordning. Det uafhængige It-tilsyn på Skatteforvaltningens område vil blive underrettet om henvendelsen. It-tilsynet vurderer, om en henvendelse giver tilsynet anledning til at foretage yderligere behandling.

Se også 

Link til Skatteministeriets whistleblowerordning

https://www.skm.dk/whistleblowerordning/

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.