Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.10.3.1.2 Geografisk valg af domstol (stedligt værneting)

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om stedlig kompetence eller værneting.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Regel
  • Baggrund
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Definition

Reglerne om stedligt værneting fastlægger, i hvilken retskreds sagen skal anlægges.

Se også

Se også afsnit A.A.10.3.1.1 Hvornår har byretten eller landsretten kompetencen (sagligt værneting) om "Hvornår har byretten eller landsretten kompetence" og afsnit A.A.10.3.4 Frister for sagsanlæg "Frister for sagsanlæg".

Regel

Hovedreglen er, at sagen anlægges ved skatteyderens hjemting:

  • I sager om skatte-, told- eller afgiftsspørgsmål skal sagen anlægges ved den byret, i hvis retskreds borgeren/virksomheden har bopæl (hjemting) ved sagens anlæg. Se RPL § 240, stk. 2
  • Sager, der vedrører dødsboer, anlægges ved afdødes hjemting
  • Sager, der vedrører gaveafgift, anlægges ved gavegivers hjemting
  • Hvis borgeren/virksomheden ikke har hjemting her i landet, anlægges sagen ved statens hjemting. Staten har hjemting i den retskreds, hvor den myndighed, der indstævnes på statens vegne, har kontor. Skatteministeriet har hjemting ved Københavns Byret. Se RPL § 240, stk. 2, jf. stk. 1. Se SKM2020.225.VLR.  

Sagsøger har mulighed for at anvende supplerende værnetingsregler i stedet for hovedreglen om parternes hjemting:

  • Parterne kan aftale stedligt værneting. Se RPL § 245, stk.1.
  • I sager om rettigheder over fast ejendom kan sagen anlægges i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. Se RPL § 241.

Baggrund

Hovedreglen i retsplejeloven er, at sagen anlægges ved sagsøgtes hjemting. Det vil typisk i de sager, hvor en endelig administrativ afgørelse bliver indbragt for domstolene betyde, at sagen skulle anlægges ved Skatteministeriets hjemting. Dette anses for byrdefuldt for borgeren, hvorfor retsplejeloven har en undtagelsesbestemmelse for stedligt værneting, når den ene part er en offentlig myndighed, således at sagen kan anlægges ved borgerens hjemting.

Bemærk

En klager kan anmode om henstand med betaling af den del af en skat eller afgift, som domstolsprøvelsen vedrører. Se afsnit A.A.12 Henstand og tilbagebetaling som følge af klage og forrentning ved tilbagebetaling.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme
SKM2020.225.VLR  Vestre Landsret udtalte, at Skatteministeriet som sagsøger i en retssag mod en borger, der ikke har værneting her i landet, kan anlægge sag ved sit eget hjemting. Landsretten ophævede derfor byrettens afvisningsdom og hjemviste sagen til byretten til fornyet behandling med henblik på henvisning til Københavns Byret. Se RPL § 240, stk. 2. Byretsdom af 10. marts 2020 ikke offentliggjort
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.