Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

C.4.3.3 Anvendelse af tidligere års underskud i personlig indkomst

Et underskud i den personlige indkomst, der ikke er anvendt, fremføres inden for de følgende indkomstår, i det omfang beløbet ikke kan modregnes for et tidligere indkomstår, til fradrag inden beregningsgrundlaget for bundskat og topskat efter PSL (personskatteloven) §§ 6 og 7 opgøres, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 4, 5. pkt.

Hvert år fradrages således underskuddet i rækkefølgen: Først i ægtefællernes positive nettokapitalindkomst opgjort under ét, derefter i den skattepligtiges personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, >3. pkt., jf. overgangsreglerne i § 13, stk. 3 og 4, i lov nr. 922 af 18. september 2012 (skattereform)<, og endelig i ægtefællens personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 4, 6. pkt.

Når begge ægtefæller har positiv nettokapitalindkomst, skal underskud fortrinsvis modregnes i egen kapitalindkomst og derefter i ægtefællens kaptalindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 4, 7. pkt.

Når begge ægtefæller har underskud fra tidligere år, skal ægtefællens egne underskud modregnes først, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 4, 8. (og sidste) punktum.

Eksempel C-32. Anvendelse af tidligere års underskud.
Underskud Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Underskud i personlig indkomst fra 2011 - 29.000
2. Underskud i personlig indkomst fra 2012 18.000 -
3. Indkomstårets indkomster m.v.
4. Personlig indkomst efter fradrag af indskud på ratepension (ikke pensionsudbetalinger, dvs. ikke omfattet af udligningsskat) 610.000 -15.000
5. Kapitalindkomst -30.000 -20.000
6. Ligningsmæssige fradrag 28.200 0
7. Skattepligtig indkomst: (4)+(5)-(6) 551.800 -35.000
8. Underskud i skattepligtig indkomst overført fra Æ2 -35.000 35.000
9. Skattepligtig indkomst efter modregning: (7)+(8) 516.800 0
Personlig indkomst vedr. bundskat og topskat:
10. Personlig indkomst (4) 610.000 -15.000
11. Underskud i årets personlige indkomst hos Æ2: (4) = 15.000 der fuldt ud kan modregnes hos Æ1 -15.000 15.000
12. Ægtefællerne har ikke samlet positiv nettokapitalindkomst, jf. (5), og derfor skal tidligere års underskud modregnes i personlig indkomst, først eget underskud, jf. (2) 18.000 -
13. Modregning af Æ2´s underskud i personlig indkomst fra tidligere indkomstår, jf. (1) 29.000  
14. I alt: (10)+(11)-(12)-(13) 548.000 0
Kapitalindkomst vedr. bundskat og topskat:
15. Kapitalindkomst, jf. (5) er samlet negativ for Æ1 + Æ2 0 0
Skatteberegning:
16. Bundskat: 5,83% af [(14)+(15)] 31.948,40 0,00
17. Topskat af personlig indkomst mv.: 15% topskat af [(14) - 421.000] 19.050,00 0,00
18. Sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat: 30,32% af (9) 156.693,76 0,00
19. Skatteværdi af 2 personfradrag: 36,15% af 2x42.000 30.366,00 -
20. Nedslag for negativ kapitalindkomst beregnet hos Æ1 og Æ2 (Æ2´s nedslag overføres til udnyttelse hos Æ1), jf. afsnit H.5: 2 % af -(5) hos Æ1 og Æ2 = 600,00 + 400,00 = 1.000,00 nedslag 1.000,00
21. Skatter i alt (ekskl. evt. AM-bidrag): (16)+(17)+(18)-(19)-(20) 176.326,16 0,00
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.