Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

C.4.3.2 Modregning i kapitalindkomst

Hvis underskuddet i personlig indkomst ikke kan rummes i ægtefællens personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL (pensionsbeskatningsloven) § 16, stk. 1, >3. pkt., jf. overgangsreglerne i § 13, stk. 3 og 4, i lov nr. 922 af 18. september 2012 (skattereform)<, modregnes det resterende underskud i ægtefællernes positive nettokapitalindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 4, 2. pkt., opgjort under ét. Har begge ægtefæller positiv kapitalindkomst, modregnes det negative beløb fortrinsvis i egen kapitalindkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 4, 3. pkt., og derefter i ægtefællens kapitalindkomst, men før ægtefællens egne uudnyttede underskud fra tidligere indkomstår fremføres, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 4, 4. pkt.

Eksempel C-31. Modregning i ægtefælles personlige indkomst m.v. og i samlet kapitalindkomst.
Indkomst m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Personlig indkomst -105.000 10.0001)
2. Kapitalindkomst 20.000 111.000
3. Ligningsmæssige fradrag 0 1.000
4. Skattepligtig indkomst: (1)+(2)-(3) -85.000 120.000
5. Underskud fra Æ1 (3) overføres til Æ2 85.000 -85.000
6. Skattepligtig indkomst efter overførsel af underskud: (4)+(5) 0 35.000
Personlig indkomst vedr. bundskat og topskat:
7. Personlig indkomst (1) -105.000 10.000
8. Underskud hos Æ1 i personlig indkomst (6) = 105.000, hvoraf 40.000 kan modregnes først i Æ2´s personlige indkomst på 10.000 og derefter i Æ2's kapitalpensionsindskud m.v. på 30.000, jf. (1) 40.000 -
9. Af Æ1's underskud i personlig indkomst på 105.000 modregnes 40.000, først i Æ2's personlige indkomst på 10.000 (og derefter i Æ2´s indskud på kapitalpension m.v. på 30.000), jf. (8) - 10.000
10. Af Æ1´s resterende underskud (7)+(8) = 65.000 modregnes 20.000 i Æ1´s kapitalindkomst (2), jf. (14) 20.000 -
11. Resten af underskuddet (7)+(8)-(10) = 45.000 modregnes i Æ2´s kapitalindkomst, jf. (15) 45.000 -
12. I alt: (7)+(8)-(9)+(10)+(11) 0 0
Kapitalindkomst vedr. bundskat og topskat:
13. Kapitalindkomst (2) 20.000 111.000
14. Kapitalindkomst for Æ1 + Æ2 = 131.000, jf. (13), heraf 20.000 hos Æ1, der har underskud i personlig indkomst (1). Underskud modregnes hos Æ1, jf. (10) 20.000 -
15. Resterende underskud modregnes hos Æ2, jf. (11). Modregning af resterende underskud i personlig indkomst fra Æ1 = (105.000 - 40.000 - 20.000) - 45.000
16. I alt: (13)-(14)-(15) 0 66.000
Skatteberegning:
17. Bundskat: 5,83% af (12)+(16) 0,00 3.847,80
18. Sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat:
30,32% af (6)
- 10.612,00
19. Skatteværdi af 2 personfradrag: 2x42.000x36,15% = 30.366,00, hvoraf der kan rummes 14.459,80 (= 3.847,80 + 10.612,00), jf. (17)+(18) hos Æ2, hvorefter uudnyttet værdi på 15.906,20 fortabes - 14.459,80
20. Skatter i alt (ekskl. evt. AM-bidrag): (17)+(18)-(19) 0,00  0,00 
1) Personlig indkomst efter bortseelse for arbejdsgiveradministreret kapitalpension på 30.000 kr. efter AM-bidrag (obligatorisk ordning ifølge kollektiv overenskomst, jf. skattereform fra 2012)
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.