Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

C.4.3.4 Bortseelse fra udenlandsk personlig indkomst - PSL § 13, stk. 5

Ved overførsel af underskud mellem ægtefæller ses der bort fra den udenlandske personlige indkomst, der beskattes i udlandet og ikke her i landet, jf. C.3.3.5, ved opgørelsen af ægtefællernes personlige indkomst og skattepligtige indkomst, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse, når skatten af den udenlandske indkomst er nedsat i henhold til LL (ligningsloven) § 33A eller § 5 eller § 8 i sømandsbeskatningsloven.

I det følgende vises virkningen af reglen i PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5, ved hjælp af eksempler. I alle eksemplerne er den anførte personlige indkomst, som er omfattet af bortseelsen efter § 13, stk. 5, forinden reduceret med eventuelt AM-bidrag og med eventuelle udenlandske obligatoriske sociale bidrag.

Eksempel C-33. Udenlandsk indkomst omfattet af bortseelse, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Udenlandsk personlig indkomst omfattet af bortseelse efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5 >(vil kunne være udenlandsk løn efter bortseelse for indskud på arbejdsgiveradministrerede kapitalpensionsordninger, dvs. obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået senest 31. december 2012, jf. skattereform fra 2012)< 80.000 0
2. Dagpenge 0 120.000
3. Underskud af dansk virksomhed -10.000 0
4. Indskud på >ratepension< 0 29.000
5. Personlig indkomst: (1)+(2)+(3)-(4) 70.000 91.000
6. Kapitalindkomst 44.000 0
7. Ligningsmæssige fradrag, danske (inkl. beskæftigelsesfradrag) 7.000 1.000
8. Skattepligtig indkomst: (5)+(6)-(7) 107.000 90.000
Personlig indkomst vedr. bundskat og topskat:
9. Personlig indkomst (5) 70.000 91.000

10. Efter bortseelse fra (1) har Æ1 et underskud i personlig indkomst på 10.000 [= (1)-(5)]

- 10.000
11. I alt: (9)-(10) 70.000 81.000
Kapitalindkomst vedr. bundskat og topskat:
12. Kapitalindkomst (6) 44.000 0
Skatteberegning:
13. Bundskat: 5,83% af [(11)+(12)] 6.646,20 4.722,30
14. Sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat: 30,32% af (8) 32.442,40 27.288,00
15. Skatteværdi af personfradrag:
36,15% af 42.000
15.183,00 15.183,00
16. Skatter i alt før nedslag for udenlandsk indkomst (ekskl. evt. AM-bidrag): (13)+(14)-(15) 23.905,60 16.827,30

De følgende 2 eksempler viser konsekvenserne af, at der ved opgørelsen af personlig indkomst efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 4, skal ske en reduktion af indkomsten omfattet af bortseelsen med ligningsmæssige fradrag, der knytter sig til samme indkomst.

Eksempel C-34. Ligningsmæssige fradrag vedrørende udenlandsk indkomst omfattet af bortseelse, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5. Et underskud i personlig indkomst overføres til ægtefællen med udenlandsk indkomst, hvorefter resten af underskuddet modregnes i ægtefællernes samlede kapitalindkomst.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Udenlandsk personlig indkomst omfattet af bortseelse efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5 600.000 0
2. Dansk personlig indkomst 110.000 -300.000
3. Kapitalindkomst 0 470.000
4. Ligningsmæssige fradrag, danske (inklusive beskæftigelsesfradrag) 24.000 0
5. Ligningsmæssigt fradrag vedr. (1) 85.000 0
6. Skattepligtig indkomst: (1)+(2)+(3)-(4)-(5) 601.000 170.000
Personlig indkomst vedr. bundskat og topskat:
7. Personlig indkomst før modregning: (1)+(2) 710.000 -300.000
8. Den del af underskud hos Æ2, jf. (7), der kan rummes i personlig indkomst (7) hos Æ1 efter bortseelse fra (1)-(5), dvs. den del af 300.000, der kan rummes i 710.000 - 515.000  -195.000 195.000
9. Resterende underskud hos Æ2 = 300.000 - 195.000, jf. (7) og (8), der kan rummes i (3), jf. (11) nedenfor 0 105.000
10. I alt: (7)+(8)+(9) 515.000 0
Kapitalindkomst vedr. bundskat og topskat:
11. Kapitalindkomst (3) 0 470.000
12. Resterende underskud (9) hos Æ2 til modregning i samlet kapitalindkomst hos Æ1 + Æ2 (kun Æ2 har kapitalindkomst)

0

105.000

13. I alt: (11)-(12)

0

365.000

Beregningsgrundlag for bundskat og topskat:
14. Grundlag for bundskat hos Æ1: (10)+(13) 515.000 -
15. Grundlag for bundskat hos Æ2: (10)+(13) - 365.000
16. Grundlag for topskat (før fradrag af grundbeløb vedrørende kapitalindkomst): (10)+(13) 515.000 365.000

 

Eksempel C-35. Ligningsmæssige fradrag vedrørende udenlandsk indkomst omfattet af bortseelse, jf. PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5. Et underskud i personlig indkomst, der alene er opstået som følge af bortseelsen, overføres fra ægtefællen med udenlandsk indkomst til ægtefællen med dansk indkomst.
Indkomstoplysninger m.v. Ægtefælle 1 Ægtefælle 2
1. Udenlandsk personlig indkomst omfattet af bortseelse efter PSL (personskatteloven) § 13, stk. 5 800.000 0
2. Dansk personlig indkomst (ikke pensionsudbetalinger, dvs. ikke omfattet af udligningsskat) -300.000 1.000.000
3. Kapitalindkomst 0 50.000
4. Ligningsmæssige fradrag, danske (inklusive beskæftigelsesfradrag) 28.000 29.000
5. Ligningsmæssigt fradrag vedr. (1)   80.000 0
6. Skattepligtig indkomst før modregning: (1)+(2)+(3)-(4)-(5) 392.000 1.021.000
7. Underskud i skattepligtig indkomst hos Æ1 ved bortseelse fra (1)-(5) = 392.000 - (800.000-80.000) = -328.000, der kan rummes i (6) hos Æ2 - 328.000
8. Skattepligtig indkomst efter modregning: (6)-(7) 392.000 693.000
Personlig indkomst vedr. bundskat og topskat:
9. Personlig indkomst før modregning: (1)+(2) 500.000 1.000.000
10. Underskud i personlig indkomst hos Æ1 ved bortseelse fra (1)-(5) = 500.000 - (800.000-80.000) = -220.000, der kan rummes i (9) hos Æ2  - -220.000
11. I alt: (9)+(10) 500.000 780.000
Kapitalindkomst vedr. bundskat og topskat:
12. Kapitalindkomst (3) 0 50.000
13. I alt: (3)

0

50.000

Beregningsgrundlag for bundskat og topskat:
14. Grundlag for bundskat hos Æ1: (11)+(13) 500.000 -
15. Grundlag for bundskat hos Æ2: (11)+(13) - 830.000
16. Grundlag for topskat (før fradrag af grundbeløb vedrørende kapitalindkomst): (11)+(13) 500.000 830.000
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.